Aktualności
Informacja o Ochronie Danych Osobowych
 
Zapraszamy na warsztaty!
 
KRWIOBUS w Górzycy! 18 sierpnia 2018 r. Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny!

Wed?ug statystyk ?rednio 1 z 10 osób przebywaj?cych w szpitalu potrzebuje transfuzji krwi – to lek nie do zast?pienia. Krew w Górzycy b?dzie mo?na odda? w specjalnym mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zawieraj?cym specjalistyczny sprz?t, który spe?nia takie same standardy jak w szpitalach czy przychodniach. O krwiodawców zadba do?wiadczony personel medyczny. Krwiobus pojawi si? na parkingu Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy przy ul. Ró?anej 41, w godz. 11:00-15:00.

 

Czytaj całość…
 
Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego!


 
KRWIOBUS w Górzycy! 18 sierpnia 2018 r. Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny!


Wed?ug statystyk ?rednio 1 z 10 osób przebywaj?cych w szpitalu potrzebuje transfuzji krwi – to lek nie do zast?pienia. Krew w Górzycy b?dzie mo?na odda? w specjalnym mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zawieraj?cym specjalistyczny sprz?t, który spe?nia takie same standardy jak w szpitalach czy przychodniach. O krwiodawców zadba do?wiadczony personel medyczny. Krwiobus pojawi si? na parkingu Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy przy ul. Ró?anej 41, w godz. 11:00-15:00.
Krwiobusy to potoczna nazwa mobilnych punktów poboru krwi. S? to autobusy ze specjalistycznym wyposa?eniem, które pozwala przeprowadza? akcje krwiodawstwa w miejscowo?ciach le??cych daleko zarówno od Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jak i ich oddzia?ów terenowych. Natomiast w du?ych miastach pozwalaj? zorganizowa? zbiórki krwi w dniach wolnych od pracy. Na chwil? obecn? w Polsce jest 38 mobilnych punktów poboru krwi z czego a? 19 krwiobusów zosta?o zakupionych w ramach programu „Zapewnienie samowystarczalno?ci RP w zakresie krwi, jej sk?adników i produktów krwiopochodnych”. To w?a?nie m.in. dzi?ki nim w 2013 roku przeprowadzono ponad 12 000 akcji wyjazdowych.
Zbiórka krwi towarzyszy? b?dzie Turniejowi Pi?ki No?nej w ramach programu TORNEO Lubuskie po??czonemu z Festynem dla dzieci ,,?egnamy wakacje”.
 
Grzegorz Wróbel i Rados?aw Oprzalski zwyci?zcami turnieju siatkówki pla?owej!
Podsumowuj?c trzy turnieje, które odbywa?y si? kolejno Radówek, Laski Lubuskie i Górzyca. Podczas niesamowitego ?aru z nieba uda?o si? doko?czy? trzeci podsumowuj?cy turniej w Górzycy. Zwyci?zcami ca?ego cyklu okazali si? Rados?aw Oprzalski i Grzegorz Wróbel z Lasek Lubuskich. Oficjalnego zako?czenia oraz wr?czenia nagród dokona?a dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska.  Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni medalami, pami?tkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Na koniec turnieju podsumwali?my wspólnie ca?y turniej przy grillu.

Klasyfikacja ko?cowa:


Czytaj całość…
 
Spotkanie z dinozaurami.
W czwartek 28 czerwca wybrali?my si? z przedszkolakami na wycieczk? do Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich. Po przybyciu na miejsce pani przewodnik oprowadzi?a dzieci po ca?ym parku opowiadaj?c o ka?dym z dinozaurów ciekawe wiadomo?ci. Dzieci dowiedzia?y si? jak prawdopodobnie ?y?y dinozaury, co jad?y i jakie mia?y zwyczaje. Pani przewodnik pozwoli?a dzieciom wej?? za ogrodzenie gdzie mog?y dotyka? i g?aska? prehistoryczne gady.  Po przerwie zostali?my zaproszeni na zaj?cia tematyczne gdzie pani pu?ci?a dzieciom film o dinozaurach a nast?pnie dzieci malowa?y gipsowe odlewy samodzielnie aran?uj?c w?asne dinofigórki.  Kreatywnie zm?czone dzieci posili?y si? obiadkiem, po którym reszt? czasu sp?dzi?y na wspania?ym placu zabaw. Szkoda by?o wyje?d?a?, ale wszystko, co dobre szybko si? ko?czy. Zm?czeni, ale zadowoleni wrócili?my do naszego przedszkola gdzie ju? czekali st?sknieni rodzice. 
Sporz?dzi?a Katarzyna Dubec-Sadowska
Czytaj całość…
 
Laski Lubuskie znamy liderów!
W dniu 28.06.2018 r. w Laskach Lubuskich odby? si? drugi z trzech turniejów siatkówki pla?owej. Do 
turnieju przyst?pi?y cztery dru?yny. Rozgrywki toczy?y si? do dwóch wygranych setów systemem ka?dy z 
ka?dym. Otwarcia dokona?a dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska, a 
towarzyszyli jej wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski oraz so?tys Wsi Laski Lubuskie Anna Kuzio?a. 

Podczas turnieju odbywa?y si? równie? gry i zabawy dla dzieci.

Wyniki ko?cowe:

Czytaj całość…
 
Zwyci?zcy pierwszego turnieju siatkówki pla?owej!
W dniu 27.06.2018 r. w Radówku odby? si? zaleg?y turniej siatkówki pla?owej. W turnieju udzia? wzi??y 
3 dru?yny. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonali Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski, dyrektor 
Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska oraz so?tys Wsi Radówek Pani Alicja 
Szary. Turniej rozgrywany by? systemem ka?dy z ka?dym do dwóch wygranych setów. Ka?da z dru?yn 
otrzyma?a punkty za udzia?, które zostan? podliczone w trzecim, ostatnim turnieju. Podczas turnieju 
trwa?y równie? ro?nego rodzaju gry i zabawy dla dzieci.


Wyniki ko?cowe:
I miejsce Rados?aw Oprzalski    50 pkt
          Grzegorz Wróbel   

II miejsce Kamil Gawda          40 pkt
           Jakub Wróbel

III miejsce Krystian Jasi?ski   30 pkt
    Filip ?witalski 

Sporz?dzi?:
Mateusz Podlipski
Czytaj całość…
 
Plan Pracy Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy wakacje 2018
 Je?li sp?dzasz wakacje w domu i nie masz jeszcze pomys?u na to jak wykorzysta? wolny czas skorzystaj z bogatej oferty jak? przygotowa? dla Ciebie Gminny O?rodek Kultury w Górzycy.
 Zapraszamy wszystkich do zapoznania si? z planem pracy  GOK na okres wakacyjny.

Plan wakacyjny dost?pny TUTAJ
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 100 - 110 z 1139