Aktualności
"Wena" Kostrzyn najlepsza w Sta?sku!
11 sierpnia 2018 roku w Sta?sku odby? si? po raz kolejny Turniej Siatkówki Parkowej im. Czes?awa 
Jermanowskiego o Puchar Dyrektora Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzaty Gniewczy?skiej. 
Oficjalnego otwarcia dokona?a dyrektor GOK oraz so?tys Wsi Sta?sk Pan Stanis?aw Kwiek.
W turnieju udzia? wzi??o 5 zespo?ów. "Wena" Kostrzyn nad Odr?, "Omega" Rzepin, "B??kitni" Trze?niów, 
"Agrafka" Chartów oraz "Lubuski" Sta?sk. Turniej zosta? rozegrany systemem ka?dy z ka?dym do dwóch 
wygranych setów. 
Czytaj całość…
 
Festyn ?egnamy wakacje! 
Wakacjada 2018 
WYDZIERANKI MALOWANKI
W dniu 2.08.2018 m?odzie? szko?y podstawowej mia?a okazj? uczestniczy? w warsztatach plastyczno-technicznych  pn.. Wydzieranki ,Malowanki, Wyklejanki”. w Gminnym O?rodku
Kultury. Gdzie mogli rozwija? swoje pasje ,a przede wszystkim rozwija? wyobra?nie.
Zaj?cia spotka?y si? z du?ym zainteresowaniem, a prace ,które  podczas nich powsta?y by?y ciekawe, co najwa?niejsze samodzielnie wykonane przez uczestników. Na zako?czenie ka?dy z uczestników otrzyma? niespodziank? oraz s?odki pocz?stunek.

Czytaj całość…
 
Wakacyjna wizyta dzieci z Pracowni Edukacji Kulturalnej na KSR!
Dnia 26 lipca br. dzieci, które pomimo wakacji ucz?szcza?y do Pracowni Edukacji Kulturalnej dzia?aj?cej przy GOK w Górzycy odwiedzi?y nasz Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny. W ten upalny dzie? zadbali?my o to, by dzieciaczki mog?y sch?odzi? si? w gabinecie hydroterapii. Przygotowali?my dla nich k?piel pere?kow? i k?piel wirow? :) , dzi?ki tym atrakcjom na wszystkich ma?ych buziach zago?ci? u?miech. Po zabiegach wodnych dzieci wysuszy?y si? na s?onecznym terenie Kompleksu, po czym uda?y si? z powrotem do swojej sali na pyszny obiadek.

Sporz?dzi?a: Izabela Rodziewicz
Czytaj całość…
 
Zapraszamy wszystkich mi?o?ników siatkówki do Sta?ska!
 
Informacja o Ochronie Danych Osobowych
 
Zapraszamy na warsztaty!
 
KRWIOBUS w Górzycy! 18 sierpnia 2018 r. Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny!

Wed?ug statystyk ?rednio 1 z 10 osób przebywaj?cych w szpitalu potrzebuje transfuzji krwi – to lek nie do zast?pienia. Krew w Górzycy b?dzie mo?na odda? w specjalnym mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zawieraj?cym specjalistyczny sprz?t, który spe?nia takie same standardy jak w szpitalach czy przychodniach. O krwiodawców zadba do?wiadczony personel medyczny. Krwiobus pojawi si? na parkingu Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy przy ul. Ró?anej 41, w godz. 11:00-15:00.

 

Czytaj całość…
 
Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego!


 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 89 - 99 z 1134