Aktualności
Serdecznie zapraszamy do udzia?u w I edycji GRAND PRIX w tenisie sto?owym 2018/2019!
 
Rozstrzygni?cie Konkursu ,,Kotylion dla Niepodleg?ej 2018"

W dniu dzisiejszym komisja konkursowa dokona?a oceny zg?oszonych prac. Niestety nie wszystkie spe?nia?y wymogi wskazane w regulaminie. Spo?ród tych poprawnych wy?oniono zwyci?zców, których wskazuje za??czony protokó?. Autorzy nagrodzonych prac otrzymaj? pami?tkowe dyplomy i upominki, które wr?czone zostan? w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 9.00 tu? przed Gminnym Konkursem Recytatorskim Poezji Patriotycznej w sali konferencyjnej w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich w Górzycy.

 

 
My jeste?my przedszkolaki, Maluszki kochane, Zapraszamy wszystkich na nasze pasowanie.
Tak 26 pa?dziernika 2018 r. zaprasza?y dzieci z Pracowni Edukacji Kulturalnej na uroczysto?? „Pasowania na przedszkolaka”. Dzieci dzielnie zmierzy?y si? z wyst?pem artystycznym, na którym recytowa?y, ?piewa?y i ta?czy?y. Po cz??ci artystycznej Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski i Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska dokonali uroczystego pasowania naszych maluszków. Przedszkolaki otrzyma?y pami?tkowe dyplomy i ksi??kowe upominki. Po cz??ci oficjalnej zaprosili?my przyby?ych go?ci na s?odki pocz?stunek przygotowany z pomoc? rodziców najm?odszych maluchów. Wyj?tkowy prezent sprawi?a dzieciom jedna z mam, przygotowuj?c specjalnie na t? okazj? tort. Dzi?kujemy wszystkim za zaanga?owanie i obecno?? na naszej uroczysto?ci.

Wychowawczynie wraz z dzie?mi
Czytaj całość…
 
Zach?camy wszystkich Pa?stwa do wspólnego celebrowania 100. rocznicy odzyskania Niepodleg?o?ci!
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencj? ,,Czyste powietrze".
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
wymian? starych ?róde? ciep?a (pieców i kot?ów na paliwa sta?e oraz zakup i monta? nowych ?róde? ciep?a, spe?niaj?cych wymagania programu docieplenie przegród budynku,wymian? stolarki okiennej i drzwiowej, monta? lub modernizacj? instalacji centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej, instalacj? odnawialnych ?róde? energii (kolektorów s?onecznych i instalacji fotowoltaicznej)
monta? wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep?a.
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikni?cie emisji py?ów i innych zanieczyszcze? wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia si? na wymianie starych pieców i kot?ów na paliwo sta?e oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarz?dza? energi?. Dzia?ania te nie tylko pomog? chroni? ?rodowisko, ale dodatkowo zwi?ksz? domowy bud?et, dzi?ki oszcz?dno?ciom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych b?d?cych w?a?cicielami domów jednorodzinnych lub
osób posiadaj?cych zgod? na rozpocz?cie budowy budynku jednorodzinnego.
Dotacje i po?yczki b?d? udzielane za po?rednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony
?rodowiska i Gospodarki Wodnej (WFO?iGW).
Szczegó?y programu zostan? przedstawione na konferencji!
 
 
 
 
Zach?camy do wzi?cia udzia?u w GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI PATRIOTYCZNEJ!
 
Kochani, zapraszamy do wzi?cia udzia?u w projekcie!
 
ZAPRASZAMY NA BEZP?ATNE SZKOLENIE!
 
ZAPRASZAMY NA BEZP?ATNE SZKOLENIE!
 
KOTYLION DLA NIEPODLEG?EJ 2018
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 56 - 66 z 1134