Aktualności
Turniej pi?ki siatkowej o Puchar Przewodnicz?cej Rady Gminy Górzyca
Dnia 04.05.2008r. Gminny O?rodek Kultury w Górzycy wraz z K.S ,,Odra"
Górzyca zorganizowa? Turniej pi?ki siatkowej o Puchar Przewodnicz?cej Rady
Gminy Górzyca Marii Syktus.
Czytaj całość…
 
I Integracyjny Turniej Wsi Gminy Górzyca 2008''
W dniu 01.05.2008r. w Górzycy odby? si? I-szy Integracyjny Turniej Wsi
Gminy Górzyca. Turniej odby? si? w parku w rejonie kortów bitumicznych.
Zgodnie z regulaminem odby?o si? 12 bardzo ciekawych i atrakcyjnych
konkurencji.
Czytaj całość…
 
Grand Prix w tenisie sto?owym Zako?czone

W sobot? 03.05.2008r. na sali gimnastycznej w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich  odby? si? ostatni turniej tenisa sto?owegoz cyklu  Grand Prix w tenisie sto?owym Górzyca 2008''
Organizatorem turnieju by? pan Robert Wojtczak wraz z Gminnym O?rodkiem Kultury w Górzycy.

Czytaj całość…
 
Tor je?dziecki

Uwaga!!!

Trwa remont toru je?dzieckiego dla koni. W zwi?zku z powy?szym tor b?dzie nieczynny do zako?czenia prac remontowych.Planowane zako?czenie do po?owy maja. W razie pyta? prosimy dzwoni? pod nr. tel 0957591584

 
Ekologia w naszej Gminie

Dnia 15.04.2008r. w Gminnym O?rodku Kultury odby? si? konkurs plastyczny dotycz?cy Ekologii w Gminie Górzyca. W konkursie udzia? wzi??y dzieci oraz m?odzie? z Zespo?u Szkó? w Górzycy. Uczestnicy konkursu wykonywali szereg zada? maj?cych na celu pokazanie jak wazna jest troska o ?rodowisko. Godnym podkre?lenia jest fakt, i? najm?odszy uczestnik konkursu mia? 7 lat. Wszyscy obecni stwierdzili jednog?o?nie, ?e takie inicjatywy s? potrzebne i kszta?c? w ?wiadomo?ci najm?odszych trosk? o ?rodowisko.

 
I edycja konkursu literackiego,,O Pióro Wójta Gminy Górzyca Rozstrzygni?ta!
 Wybrany obraz


 

Czytaj całość…
 
PROGRAM OBCHODÓW MAJÓWKI 2008
 
Czytaj całość…
 
Szkolenie Wspinaczkowe

 Wybrany obraz

Dnia 15.04.2008r. odby?o si? na terenie Kompleksu Sportowo
–Rehabilitacyjnego szkolenie
na operatora ?cianki wspinaczkowej. Szkolenie prowadzi? wieloletni
wspinacz Przemys?aw
Ballada z Dolno?l?skiej Szko?y Wspinania obecnie mieszkaj?cy w
Szczecinie. W szkoleniu udzia? wzi?li: Roman Ra?ny, Zbigniew Ho?owacz oraz Adam
Kowalczyk. Jest to naprawd? fajna zabawa, ale jednocze?nie wymagaj?ca  wiele
wysi?ku, stwierdzili jednog?o?nie uczestnicy szkolenia.

     
 
I Letnie Grand Prix Intermarche w Tenisie Ziemnym Odwo?ane!!!

 Wybrany obraz

I Letnie Grand Prix Intermarche w Tenisie Ziemnym z powodu z?ych warunków atmosferycznych odwo?ane. Turniej odbedzie si? w dniach 10-11maja. Wszelkich informacji udziela Adam Kowalczyk pod nr tel. 0957591584. Zapraszamy

 
Rozpoczynamy Sezon Tenisowy w Górzycy!!!
ImageWarto na wst?pie podkre?li?, i? imprez takiego formatu, o takim nak?adzie finansowym w woj.lubuskim je?li chodzi o amatorski tenis ziemny jest niewiele a co wi?cej - mo?na powiedzie?, ?e prawie w ogóle nie ma. Uda?o sie dzi?ki staraniom W?adz Gminy Górzyca, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego pozyska? sponsora strategicznego Intermarche Kostrzyn.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 121 122 123 124 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1343 - 1353 z 1356