Aktualności
Grand Prix w tenisie sto?owym Zako?czone

W sobot? 03.05.2008r. na sali gimnastycznej w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich  odby? si? ostatni turniej tenisa sto?owegoz cyklu  Grand Prix w tenisie sto?owym Górzyca 2008''
Organizatorem turnieju by? pan Robert Wojtczak wraz z Gminnym O?rodkiem Kultury w Górzycy.

Czytaj całość…
 
Tor je?dziecki

Uwaga!!!

Trwa remont toru je?dzieckiego dla koni. W zwi?zku z powy?szym tor b?dzie nieczynny do zako?czenia prac remontowych.Planowane zako?czenie do po?owy maja. W razie pyta? prosimy dzwoni? pod nr. tel 0957591584

 
Ekologia w naszej Gminie

Dnia 15.04.2008r. w Gminnym O?rodku Kultury odby? si? konkurs plastyczny dotycz?cy Ekologii w Gminie Górzyca. W konkursie udzia? wzi??y dzieci oraz m?odzie? z Zespo?u Szkó? w Górzycy. Uczestnicy konkursu wykonywali szereg zada? maj?cych na celu pokazanie jak wazna jest troska o ?rodowisko. Godnym podkre?lenia jest fakt, i? najm?odszy uczestnik konkursu mia? 7 lat. Wszyscy obecni stwierdzili jednog?o?nie, ?e takie inicjatywy s? potrzebne i kszta?c? w ?wiadomo?ci najm?odszych trosk? o ?rodowisko.

 
I edycja konkursu literackiego,,O Pióro Wójta Gminy Górzyca Rozstrzygni?ta!
 Wybrany obraz


 

Czytaj całość…
 
PROGRAM OBCHODÓW MAJÓWKI 2008
 
Czytaj całość…
 
Szkolenie Wspinaczkowe

 Wybrany obraz

Dnia 15.04.2008r. odby?o si? na terenie Kompleksu Sportowo
–Rehabilitacyjnego szkolenie
na operatora ?cianki wspinaczkowej. Szkolenie prowadzi? wieloletni
wspinacz Przemys?aw
Ballada z Dolno?l?skiej Szko?y Wspinania obecnie mieszkaj?cy w
Szczecinie. W szkoleniu udzia? wzi?li: Roman Ra?ny, Zbigniew Ho?owacz oraz Adam
Kowalczyk. Jest to naprawd? fajna zabawa, ale jednocze?nie wymagaj?ca  wiele
wysi?ku, stwierdzili jednog?o?nie uczestnicy szkolenia.

     
 
I Letnie Grand Prix Intermarche w Tenisie Ziemnym Odwo?ane!!!

 Wybrany obraz

I Letnie Grand Prix Intermarche w Tenisie Ziemnym z powodu z?ych warunków atmosferycznych odwo?ane. Turniej odbedzie si? w dniach 10-11maja. Wszelkich informacji udziela Adam Kowalczyk pod nr tel. 0957591584. Zapraszamy

 
Rozpoczynamy Sezon Tenisowy w Górzycy!!!
ImageWarto na wst?pie podkre?li?, i? imprez takiego formatu, o takim nak?adzie finansowym w woj.lubuskim je?li chodzi o amatorski tenis ziemny jest niewiele a co wi?cej - mo?na powiedzie?, ?e prawie w ogóle nie ma. Uda?o sie dzi?ki staraniom W?adz Gminy Górzyca, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego pozyska? sponsora strategicznego Intermarche Kostrzyn.
Czytaj całość…
 
Udane widowisko pi?karskie
W dniu 05.04.2008r. odby? sie mecz pi?ki no?nej mi?dzy gospodarzami Ilank? Rzepin(5 miejsce w tabeli) a Czarnymi ?aga? (I miejsce w tabeli) Mecz sta? na bardzo wysokim poziomie. W pierwszej po?owie przewag? mia?a dru?yna z ?agania,ale brakowa?o im szcz??cia.Jak to w sporcie bywa je?eli nie wykorzystuje si? szans cz?sto los si? odwraca.Tak sie sta?o.
Czytaj całość…
 
Wielki Powrót
W dniu 10.04.2008r na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odby?o si? spotkanie pani Dyrektor Ma?gorzaty Gniewczy?skiej, V-ce Dyrektora OSiR S?ubice Ryszarda Chusteckiego no i oczywi?cie wielkiego sportowca, lekkoatlety, autora wspomnie? "Przeskoczy?em siebie" (1985), pierwszego Polaka, który 30 lipca 1964r.na zawodach w Sztokholmie skoczy? 2,20 m. Edwarda Czernika. Rozmawiano o przysz?o?ci lekkiej atletyki na terenie naszej Gminy, a tak?e powiatu. Ostatecznie ustalono, ?e pan Edward Czernik zajmie si? sekcj? lekkiej atletyki, a konkretnie b?dzie przekazywa? swoje ogromne o?wiadczenie z dyscypliny, któr? zajmowa? si? przez d?ugie lata, czyli skokiem wzwy?.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1288 - 1298 z 1299