Aktualności
XI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA LZS W KOLARSTWIE SZOSOWYM PODSUMOWANE!
23 wrze?nia w klubie „Olimpijczyk” OSIR S?ubice odby?o si? uroczyste
podsumowanie XI OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK LZS W
KOLARSTWIE SZOSOWYM – S?ubice-Górzyca '2008.
Czytaj całość…
 
ZAPRASZAMY NA KONCERTY!
Maj?c na wzgl?dzie niezadowalaj?cy dost?p mieszka?ców wsi
do szeroko rozumianej kultury, Gminny O?rodek Kultury przygotowa?
projekt pn. Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyczny ?ladami Biskupstwa Lubuskiego.
Czytaj całość…
 
XI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA L.Z.S. S?UBICE 2008 GÓRZYCA 29-30 CZERWCA
ORGANIZATORZY: KRAJOWE ZRZESZENIE
LUDOWYCH ZESPO?ÓW SPORTOWYCH,
URZ?D MARSZA?KOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO,
STAROSTWO POWIATU S?UBICKIEGO
URZ?D GMINY GÓRZYCA

Czytaj całość…
 
II Edycja turnieju pi?ki siatkowej " PARK VOLLEY "
W dniu 24.08.2008r. w Sta?sku odby?a si? kolejna
II edycja turnieju pi?ki siatkowej " PARK-VOLLEY"o Puchar
Dyrektora Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy.
Czytaj całość…
 
SZANOWNI RODZICE!
W zwi?zku z otwarciem Pracowni Edukacji Kulturalnej
4-5 latków zapraszamy wszystkich zainteresowanych  
na spotkanie organizacyjne, które odb?dzie si? dn.
25 sierpnia 2008r.  (poniedzia?ek) o godz. 17.00
w Centrum Spotka? Polsko – Niemieckich w Górzycy.

                                            Dyrektor
                                            Ma?gorzta Gniewczy?ska

 
X Lubuskie ?wi?to Plonów
Dnia 15 sierpnia w Sanktuarium Maryjnym w Rokitnie
odby?o si? X Lubuskie ?wi?to Plonów po??czone z
Do?ynkami Diecezjalnymi.
Czytaj całość…
 
Dobieg?a ko?ca wystawa fotograficzna "Najpi?kniejsze ptaki Pomorza"
Dobieg? ko?ca czas pobytu  wystawy fotograficznej
"Najpi?kniejsze ptaki Pomorza" na obiektach Gminnego
Domu Kultury. Wystawa sk?ada?a si? ze serii zdj??
znanych polskich fotografików przyrody: Cezarego Korkosza,
Arkadiusza Labuda, Mateusza Matysiaka, Cezarego Pióro i
Artura Tabora.
Czytaj całość…
 
Otwarcie Wioski Internetowej w Radówku 18.07.2008r.
W dniu 18 lipca w miejscowo?ci Radówek odby?o si?
otwarcie „Wioski Internetowej” kszta?cenie na
odleg?o?? na terenach wiejskich. Otwarcie tego
punktu umo?liwi  mieszka?com korzystanie z Internetu,
ze szkole? , oraz nauki j?zyków obcych, a przede
wszystkim  dla nas mieszka?ców b?dziemy mieli
gdzie sp?dza? wolny czas i przy tym si? dokszta?ca?.
Mówi Bartosz  Paliszewski i Kamila Bosak .
Czytaj całość…
 
Otwarcie ?wietlicy Wiejskiej w Laskach Lubuskich w dniu 12.07.2008.
W dniu 12.07.2008r. zosta?a otwarta ?wietlica Wiejska
w Laskach Lubuskich.
Czytaj całość…
 
LETNIE GRAND PRIX - INTERMARCHE W TENISIE ZIEMNYM ZAKO?CZONE
Kto i kiedy wpad? na ten pomys? dok?adnie wiadomo.
Uda?o si? przekona? odpowiedniego cz?owieka pana
Stefana Bili?skiego (Prezes Intermarche Kostrzyn),
który jest wielkim mi?o?nikiem sportu.
Jak wiadomo od lat startuje w rajdach samochodowych
na terenie ca?ego ?wiata z dobrymi wynikami oraz
nami?tnie gra w hokeja na trawie.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1156 - 1166 z 1205