Aktualności
Zmiana godzin otwarcia

Wakacyjna zmiana godzin otwarcia Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich!


Uprzejmie informujemy, ?e z dniem 1 lipca 2009r. Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich b?dzie czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 9.00-17.00.

 
Szkolenie Mama Aktywna Zawodowo - Zako?czono

Dnia 23.06.2009r. w Gminnym Centrum Informacji w Górzycy zako?czy?o si? bezp?atne szkolenie "Mama Aktywna Zawodowo".
W projekcie uczestniczy?o 20 kobiet z terenu Gmina Górzyca. Panie uczestniczy?y w warsztatach dwudniowych, które pozwoli?y na wybór szkolenia. Dosz?y do tego rozmowy indywidualne  z doradc?, które okre?li?y potrzeby oraz kierunek.

Czytaj całość…
 
?egnaj, ?egnaj nam przedszkole
22 czerwca 2009 r. w Pracowni Edukacji Kulturalnej odby?o si? po raz pierwszy zako?czenie roku szkolnego. W tym roku Pracowni? opu?ci?o 16 dzieci, które od 1 wrze?nia ucz?szcza? b?d? do „Zerówki”. Wszyscy mali absolwenci otrzymali pami?tkowe dyplomy i nagrody ksi??kowe. Dzieci przedstawi?y krótki program artystyczny. Pani Dyrektor i wychowawczyni po?egna?y dzieci oraz podzi?kowa?y rodzicom za aktywn? wspó?prac?. Od dzi? do 1 wrze?nia wszyscy maj? wakacje!
 
II Letnie Grand Prix Intermarche w tenisie ziemnym 27.06.2009
Program Turnieju:
Czytaj całość…
 
Jak to bywa na biesiadach...

W niedziel? 21 czerwca Górzycka Kapela Ludowa na specjalne zaproszenie Rejonowego Zwi?zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczestniczy?a w VII Przegl?dzie Piosenki Biesiadnej w Kostrzynie n/O.


Zupe?nie spontanicznie na potrzeby przegl?du zawi?za? si? zespó? seniorów ze Strzelec Kraj. pod nazw? „Tu i teraz”, któremu wsparcia instrumentalnego udzieli?a nasza kapela nazwana przez organizatorów „Kapel? dobrej woli”. Wyst?p spotka? si? z du?ym aplauzem publiczno?ci oraz jury w którym zasiadali m.in. przedstawiciele w?adz samorz?dowych Kostrzyna.

By?y kwiaty, pami?tkowe puchary, s?owa podzi?kowa?.

Atrakcjom muzycznym towarzyszy?o wspólne biesiadowanie, degustacja potraw z grilla, loteria fantowa – ca?o?? okraszona zosta?a przez uczestników przegl?du przedni? zabaw? taneczn?.

 
B?DZIE SI? DZIA?O!

TENIS ZIEMNY, PIKNIK RODZINNY I NIESAMOWITE ATRAKCJE DLA DZIECI

 • TO WSZYSTKO JU? W NAJBLI?SZY WEEKEND!!!!

 

 

 W dniach 20-21 czerwca na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacynego w Górzycy odb?dzie si? III Turniej Przedsiebiorców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezesa Gospodarczego Banku Spó?dzielczego w Gorzowie Wielkopolskim.

Startujemy w sobot? ju? o 9.15!!!

W programie gry turniejowe po??czone z piknikiem rodzinnym oraz moc niesamowitych atrakcji dla dzieci:

 • zje?d?alnia tygrys;

 • Euro-bungy;

 • trampolina solo;

 • basen z pi?kami d?ungla;

 • statek piratów;

 • boisko megafootball;

 • bungy run;

 • sumo;

  za darmo!!!!

Ponadto! Pokaz samochodów marki LEXUS z mo?liwo?ci? jazdy próbnej. W czasie trwania imprezy organizatorzy zapewniaj?: fachow? opiek? dla dzieci, us?ugi instruktorów jazdy konnej oraz ?cianki wspinaczkowej, a tak?e opiek? medyczn?.

Nie sied? w domu d?u?ej sam, zbierz w najbli?szy weekend ca?? rodzink? i do nas gnaj!!!

  Serdecznie zapraszamy!!!!

 
KWIETNY BIEG

Ju? po raz czwarty gmina Górzyca wzi??a udzia? w „Kwietnym Biegu” po?wi?conym pami?ci pierwszej pielgrzymki Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II do Ojczyzny.


W pi?tkowe po?udnie 5 czerwca 12 osobowa grupa dzieci i m?odzie?y z Zespo?u Szkó? w Górzycy stan??a na starcie corocznej ogólnopolskiej sztafety maj?cej piel?gnowa? pami?? po najwybitniejszym Polaku – Papie?u. O godz. 14.50 instruktorzy Gminnego O?rodka Kultury Anita Podgórska i Zbigniew Ho?owacz oraz nauczyciele Zespo?u Szkó? w Górzycy Teresa Bednarczyk i Filip Hytry powitali uczestników sztafety po czym uczniowie Zespo?u Szkó? przej?li szarf? od chor??ego reprezentacji Miasta i Gminy Kostrzyn. Nast?pnie m?odzie? w asy?cie przedstawicieli s?u?b mundurowych powiatu s?ubickiego kontynuowa?a bieg w stron? miejscowo?ci Górzyca. Trasa bieg?a wzd?u? ulicy Kostrzy?skiej, Rzepi?skiej, S?onecznej i dalej ?cie?k? rowerow? w kierunku Owczar. Na granicy gminy szarfa zosta?a przej?ta przez reprezentantów Miasta S?ubice.


 

Czytaj całość…
 
Szkolenie MAMA aktywna zawodowo
Ci?g dalszy: W Gminnym Centrum Informacji od dnia 17.05.2009r. do dnia 25.06.2009r. odbywa si? szkolenie zawodowe kobiet bezrobotnych chc?cych znale?? si? na rynku pracy. Szkolenie odbywa si? dwóch grupach.
Pierwsza grupa - s? to zaj?cia prowadzone przez Pani? Monik? Wróbel oraz Pani? Ann? Stefaniak które ucz? przedsi?biorczo?ci, zak?adanie w?asnej dzia?alno?ci, pos?ugiwania si? kas? fiskaln?.
Druga grupa - s? to Panie które ucz? si? zawodu kosmetyczki, prowadzone s? przez Pani? Monik? Sekit? - Pilch.
Czytaj całość…
 
KWIETNY BIEG 2009
W pi?tek 05.06.2009r. o godz. 15:06  przejmujemy sztafet? biegaczy Kwietniowego Biegu-
Cykl biegów sztafetowych b?d?cych ho?dem dla dokona? Ojca ?wi?tego
Jana Paw?a II na rzecz niepodleg?o?ci Polski.
Nasz? sztafet? reprezentowa? b?dzie m?odzie? z Zespo?u Szkó? w Górzycy.
Start rondo w Kostrzynie. Meta-Owczary. Serdecznie zapraszamy do wsparcia
biegaczy.
 
Zmiana Terminu turnieju tenisa ziemnego!!!
Wszystkich zainteresowanych informujemy, ?e turniej tenisa ziemnego
p.n.,,II Edycja Letniego Grand Prix-Intermarche w tenisie ziemnym" zosta? prze?o?ony
z powodu z?ych warunków atmosferycznych. Termin to 27 czerwca.
Ju? dzi? bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. tel. kontaktowy 0957591584
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1134 - 1144 z 1261