Aktualności
PRZYGODA Z KOMPUTEREM
W dniu 11.04.2018 Dzieci  z Pracowni Edukacji Kulturalnej Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy wraz
z opiekunami Pani? Danut? Palichleb i Pani? Katarzyn? Sadowsk?  odwiedzi?y  Gminne Centrum Informacji. Te wspania?e maluchy da?y tyle rado?ci., by?y tak aktywne. Podczas odwiedzin  pad?o tyle pyta? na temat komputerów ,?e my doro?li  mogliby?my si? od nich uczy?. W czasie spotkania dzieci pozna?y budow? komputera, nast?pnie otrzyma?y szablony z komputerem i wed?ug w?asnego uznania pomalowa?y. Próbowa?y si? w drukowaniu kolorowanek. Nie zabrak?o s?odkiego pocz?stunku oraz zdrowego picia. Na koniec otrzyma?y dyplom ,balonika i zaproszenie na  nast?pne spotkanie.

Sporz?dzi?a:
Halina Kowalczyk
Czytaj całość…
 
Rekrutacja do PEK rozstrzygni?ta!
Informujemy, ?e lista dzieci przyj?tych do Pracowni Edukacji Kulturalnej na rok szkolny 2018/2019 znajduje si? u wychowawczyni Pani Katarzyny Dubec Sadowskiej w punkcie przedszkolnym.


 
Autorzy najpi?kniejszych Eko-zaj?czków nagrodzeni!
Projekt pn. ,,Eko-zaj?czek wielkanocny” by? skierowany do dzieci ucz?szczaj?cych do Pracowni Edukacji Kulturalnej dzia?aj?cej przy Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy. Wspó?organizatorem projektu jest Celowy Zwi?zek Gmin-CZG 12, który ufundowa? nagrody dla wszystkich dzieci, które przygotowa?y zaj?czki. W okresie od 1 lutego do 14 marca br. dzieci wraz z rodzicami przygotowywa?y w domu swoje eko-zaj?czki, do ich wykonania nale?a?o u?y? materia?ów ekologicznych. Celem tego projektu by?o pobudzanie ?wiadomo?ci ekologicznej najm?odszego pokolenia i ich rodziców, ponowne wykorzystanie odpadów i surowców wtórnych do wspólnej zabawy, rozwijanie wyobra?ni i dzieci?cej kreatywno?ci, pog??bianie wi?zi rodzinnych, wspólne sp?dzanie czasu wolnego, a tak?e kultywowanie tradycji zwi?zanej z obchodami ?wi?t Wielkiej Nocy.
Czytaj całość…
 
PODSUMOWANIE KONKURSU WIELKANOCNEGO!
Nie ma ?wi?t Wielkiejnocy bez pisanek, kraszanek i kolorowych stroików, które stanowi? element dekoracyjny wn?trz naszych domów i ?wi?tecznych sto?ów. Kolorowe i zdobione jajka zajmuj? honorowe miejsce w wielkanocnym koszyczku i na uroczystym ?wi?tecznym ?niadaniu. Chrze?cija?ska tradycja zdobienia jajek si?ga 5000 lat wstecz. Jajko wed?ug kultury ludowej pe?ni?o rol? talizmanu, który zabezpiecza? przed z?em. By?o ono symbolem zdrowia, ?ycia, mi?o?ci i p?odno?ci. Pisanki zosta?y tak?e w??czone do elementów symboliki wielkanocnej, oznaczaj? one rodz?c? si? do ?ycia przyrod? i nadziej?, jak? czerpi? chrze?cijanie z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. Aby umili? ten przed?wi?teczny czas oczekiwania, pragniemy aby oprócz szcz??cia i radosnej atmosfery, by? równie? czasem przyjemnej i twórczej zabawy. Dlatego kolejny rok z rz?du organizujemy wielkanocny konkurs na naj?adniejsz? pisank?, kraszank? i stroik wielkanocny. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji zwi?zanej z Wielkim Tygodniem i Wielkanoc?, pog??bianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrz?dowo?ci ludowej, wyszukiwanie talentów artystycznych, pobudzenie inwencji twórczej oraz ukazywanie pozytywnych form sp?dzania czasu. 
Czytaj całość…
 
Konkurs Wielkanocny Rozstrzygni?ty!
Wszystkie nagrodzone i wyró?nione osoby serdecznie zapraszamy po odbiór nagród podczas uroczystego ?niadanka wielkanocnego w ?rod? 28 marca 2018 r. o godz. 9.00 w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich w Górzycy!
Czytaj całość…
 
Autorzy naj?adniejszych ,,Eko-zaj?czków wielkanocnych" wybrani!
Wr?czenie nagród dla wszystkich przedszkolaków odb?dzie si? podczas uroczystego ?niadanka wielkanocnego w ?rod? 28 marca 2018 r. o godz. 9.00 w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich w Górzycy!
Czytaj całość…
 
Dominika najlepsza w Akademii Angelique Kerber w Puszczykowie!
W Centrum Tenisowym ANGIE w Puszczykowie rozegrano Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatek (do lat 12). W?ród dziewcz?t z ca?ej Polski w grze pojedynczej najlepsz? okaza?a si? lubuszanka Dominika Podhajecka reprezentuj?ca barwy GKT Smecz Górzyca!  W grze podwójnej Dominika wraz ze swoj? partnerk? wywalczy?y 3 miejsce!
W grze pojedynczej, ze wzgl?du na wysokie rozstawienie (nr 2) Dominika mia?a woln? pierwsz? rund?. W drugiej na drodze naszej reprezentantki stan??a Aleksandra Fr?tczak (BAT Bydgoszcz). Przy stanie 5:2 dla zawodniczki GKT Smecz Górzyca w pierwszym secie rywalka podda?a spotkanie zg?aszaj?c kontuzj? (pó?niej rozegra?a jeszcze ca?y mecz deblowy). 
Czytaj całość…
 
Wystawa EKO-ZAJ?CZKÓW
Zapraszamy wszystkich do podziwiania ,,Eko-zaj?czków wielkanocnych" autorstwa naszych ma?ych przedszkolaków i ich rodziców. Wystawa znajduje si? w holu Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich. Wr?czenie nagród ufundowanych przez partnera projektu Celowy Zwi?zek Gmin CZG-12 ob?dzie si? dnia 28 marca 2018 r. podczas uroczystego ?niadanka wielkanocnego!
Czytaj całość…
 
Dominika ze z?otem i srebrem Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego w Smolcu!
Dominika ze z?otem i srebrem Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego w Smolcu!
Na kortach efektownego obiektu tenisowego w Smolcu pod Wroc?awiem rozegrano Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatek (do lat 12) - Otwarte Mistrzostwa Smolca. Organizatorem zawodów by? UKS SPORTAKUS Wroc?aw. W tych silnie obsadzonych zawodach Polskiego Zwi?zku Tenisowego kolejny raz ?wietnie spisa?a si? Dominika Podhajecka. Zawodniczka GKT Smecz Górzyca zwyci??y?a w grze podwójnej oraz zaj??a drugie miejsce w grze pojedynczej.
 
 

Czytaj całość…
 
Czym by?by ?wiat bez kobiet  matek, bab?, ?on, córek
8 marca obchodzimy Dzie? Kobiet. To dzie? wyj?tkowy, przede wszystkim dla Pa?. Wi?kszo?? z nich tego dnia cieszy si? niezwykle z otrzymanych kwiatów i  ?ycze?. Jednak kwiaty i ?yczenia to nie wszystko. Bardzo istotne jest mi?e sp?dzenie tego jedynego dnia w roku. Warto zatem sprawi?, aby tego dnia ka?da kobieta poczu?a si? rzeczywi?cie wyj?tkowo i pi?knie. W zwi?zku z tym , po raz kolejny Gminny O?rodek Kultury w Górzycy zorganizowa? 11 marca 2018r. 

Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast. » koniec »»

Pozycje :: 111 - 121 z 1124