REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA LZS S?UBICE 2008

PROGRAM MINUTOWY
XI  OGÓLNOPOLSKICH  IGRZYSK LZS  S?UBICE 2008
W KOLARSTWIE SZOSOWYM
GÓRZYCA 29-30.08.2008 R

28.08.2008 r.     Czwartek

13.00 – 21.00 – przyjmowanie ekip
19.00 – 21.00 – kolacja
21.00  – odprawa techniczna

29.08.2008 r.     Pi?tek

7.30 – 8.30  – ?niadanie
12.00 – 13.00 – obiad
15.00  – jazda indywidualna na czas
  * kobiety  z nawrotem w miejscowo?ci Czarnów 8.700m (17km,400m)
  * m??czy?ni z nawrotem w miejscowo?ci Sta?sk 12.200m (24km,400m)
19.00 – 20.00 – kolacja
20.30  – spotkanie dyrektorów ekip, trenerów

30.08.2008 r.     Sobota

9.00 – 10.30 – ?niadanie


13.00 – start wspólny  start/meta- Gminny O?rodek Kultury      Górzyca ul. Polna 8         - m??czy?ni ORLIK
13.20  – kobiety  OPEN
16.00 – 17.00 – obiad
19.00 – 20.00 – kolacja  osoby wyje?d?aj?ce po kolacji otrzymaj? suchy prowiant w ramach niedzielnego ?niadania

31.08.2008 r.     Niedziela

7.30 – 8.30 – ?niadanie

I. CEL WY?CIGU
__________________________________  

 wy?onienie  Mistrzów XI Ogólnopolskich Igrzysk LZS na 2008 r.-jazdy indywidualne oraz startu wspólnego
 popularyzacja kolarstwa w regionie lubuskim
 promocja województwa lubuskiego, powiatu s?ubickiego, gminy Górzyca.

II. ORGANIZATORZY
__________________________________

 Krajowe Zrzeszenie LZS Warszawa
 Urz?d Marsza?kowski Województwa Lubuskiego
 Lubuskie Zrzeszenie LZS w Gorzowie Wlkp.
 Starostwo Powiatu S?ubickiego
 Urz?d Gminy Górzyca
 Gminny O?rodek Kultury w Górzycy
 Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny przy Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich

III. TERMIN I MIEJSCE
___________________________________

 29-30.08.2008 r. po trasach powiatu s?ubickiego
 29.08.2008 r.- I etap jazda indywidualna na czas ( kobiety 17km 400m, m??czy?ni 24km 400m)
 30.08.2008 r.-II etap start wspólny ( kobiety-81km- 2 rundy, m??czy?ni- 123km- 3rundy)

IV.BAZA WY?CIGU
___________________________________

 Gminny O?rodek Kultury w Górzycy
 Kompleks sportowo-Rehabilitacyjny 
        Telefon i fax - 095-759-15-84
 przyjazd zawodników w dn. 28.08.2008 r.
V. UCZESTNICTWO
____________________________________

Zawody rozegrane zostan? zgodnie z przepisami Polskiego Zwi?zku Kolarskiego w kategorii wiekowej 1989 i starsi


VI. ZASADY FINANSOWANIA
_____________________________________

       koszty udzia?u w wy?cigu ( noclegi, wy?ywienie) pokrywa
        organizator

 

UWAGA

 zawodnicy zrzeszeni w Krajowym Zrzeszeniu LZS nie op?acaj? startowego
 ka?dy zawodnik z pionu LZS musi posiada? legitymacj? Zrzeszenia LZS

 

VII. SPOSÓB ROZEGRANIA WY?CIGU
______________________________________

 wy?cig rozegrany zostanie w II-ch etapach zgodnie z przepisami P.Z.Kol.
 I etap jazdy indywidualnej na czas rozegrany b?dzie przy ruchu zamkni?tym
 II etap wy?cigu ze startu wspolnego b?dzie rozegrany przy ruchu cz??ciowo ograniczonym.

VIII. NAGRODY- PUCHARY
_______________________________________

 dla pierwszych 3-ch zawodników/zawodniczek XI Ogólnopolskich Igrzysk LZS w je?dzie indywidualnej na czas oraz ze startu wspólnego otrzymuje medale, puchary oraz dyplomy

 dla pierwszych 3-ch klubów/dru?yn  XI Ogólnopolskich Igrzysk LZS ( jazda indywidualna  na czas+ start wspólny)   puchary Krajowego Zrzeszenia LZS


 dla pierwszych 3-ch województw XI Ogólnopolskich Igrzysk LZS puchary Krajowego Zrzeszenia LZS

 nagradzanie – 10 min po zako?czonym wy?cigu

 

IX. KOMISJA S?DZIOWSKA
_______________________________________

Obs?ug? s?dziowsk? powo?uje organizator, a zatwierdza  Lubuski Zwi?zek Kolarski w Gorzowie Wielkopolskim.

 

 

   Najbli?sze szpitale:
Kostrzyn nad Odr? ul. Narutowicza 6, tel. 095 752 34 43
S?ubice ul. Nadodrza?ska 6, tel. 095 758 20 71

X. POSTANOWIENIA KO?COWE
______________________________________

 Wy?cig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol.
 Za wypadki, szkody ( zagubione rzeczy, sprz?t) spowodowane przez uczestników wy?cigu podczas pobytu i w trakcie trwania wy?cigu organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci
 Osoby towarzysz?ce powinny posiada? w?a?ciw? licencj? funkcyjn?
 Obowi?zuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego zawodników i osoby towarzysz?ce
 Sprawy sporne nie uj?te w regulaminie rozstrzyga Komisarz w porozumieniu z Dyrektorem wy?cigu
 Uczestnicy wy?cigu zobowi?zani s? do podporz?dkowania si? poleceniom policji, s?u?b porz?dkowych oraz organizatorowi
 Osob? odpowiedzialn? z ramienia organizatora jest dyrektor wy?cigu Zbigniew Ho?owacz tel. kontaktowy 781 155 131


Regulamin zatwierdzono                                                       
LZKol. Gorzów Wielkopolski        ORGANIZATOR
PZKol. WARSZAWA                   

GMINNY O?RODEK KULTURY
W GÓRZYCY

LUBUSKI ZWIAZEK KOLARSKI
W GORZOWIE WLKP.

POLSKI ZWIAZEK KOLARSKI
KOMISJA D/S REGULAMINÓW

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »