Jak to bywa na biesiadach....
W niedzielne popo?udnie dn. 22 czerwca zespó?
?piewaczy „Odrzanki” uczestniczy? w VI
Przegl?dzie Piosenki Biesiadnej
zorganizowanej przez Zwi?zek Emerytów
Rencistów i Inwalidów Kostrzyn nad Odr?. W biesiadzie udzia? wzi??o 8 zespo?ów prezentuj?cych
ró?norodne style muzyczne. Biesiadzie patronowa? Urz?d
Miasta w Kostrzynie. Jak przysta?o na prawdziw? biesiad?
na sto?ach pojawi? si? chleb ze smalcem, ogórki ma?osolne,
pieczona kie?baska, grochówka... Panowa?a i?cie biesiadna
atmosfera. Imprez? poprowadzi? redaktor Radia Plus.
Wszyscy uczestnicy biesiady otrzymali pami?tkowe puchary
oraz materia?y reklamowe promuj?ce miasto.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »