Majowy Turniej Pi?ki Siatkowej

W turnieju uczestniczy?y nast?puj?ce zespo?y:
1. "Osir-Oldboye"D?bno Lubuskie
2. "Baszta" Strzelce Kraje?skie
3. "XXL" Kostrzyn n/O
4. "Oldboys" Górzyca

  W turnieju uczestniczy?y nast?puj?ce zespo?y:
1. "Osir-Oldboye"D?bno Lubuskie
2. "Baszta" Strzelce Kraje?skie
3. "XXL" Kostrzyn n/O
4. "Oldboys" Górzyca

W wyniku bardzo wyrównanych pojedynków
(3 zespo?y zdoby?y tak? sam? ilo?? punktów)
rywalizacja zako?czy?a si? nast?puj?co:

Im -  "Osir-Oldboye"D?bno Lubuskie
IIm - "XXL" Kostrzyn n/O
IIIm -"Oldboys" Górzyca
IVm - "Baszta" Strzelce Kraje?skie

  Podczas turnieju towarzyszy?a bardzo sportowa
i kulturalna atmosfera.
  Pi?kne puchary oraz dyplomy dla wszystkich
zespo?ów wr?czy? Maciej Walczak reprezentuj?cy
g?ównego sponsora, a tak?e Zbigniew Ho?owacz
repr. organizatorów oraz p. Dyrektor GOK
Ma?gorzat? Gniewczy?sk?. Zwyci?zcy otrzymali
tak?e pami?tkowe statuetki siatkarzy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »