Tenisowe boje w Górzycy!!!
W dniach 10-11maja 2008r. rozegrany zosta? turniej tenisa ziemnego
p.n. "I Letnie Grand Prix INTERMARCHE w Tenisie Ziemnym - Górzyca 2008".
Turniej rozgrywany by? w przepi?knie po?o?onym o?rodku,
Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w Górzycy.

Na starcie stan??o 27 zawodników z województwa lubuskiego,
wielkopolskiego,zachodniopomorskiego, a tak?e dolno?l?skiego
m.in. z Poznania,Szczecina, Wroc?awia, Gorzowa Wlkp.,Mi?dzyrzecza,
Kostrzyna nad Odr?, S?ubic,Guben i Frankfurtu nad Odr? i oczywi?cie z Górzycy.
Turniej rozgrywany by? systemem pucharowym w jednej kat. wiekowej Open M??czy?ni.
W pó?finale spotkali si? Wojciech Tomków(S?ubice) i Szymon Zmaczy?ski (Szczecinek).
Lepszy okaza? si? ten pierwszy 6:1/6:3.W drugim pó?finale walka by?a bardzo zaci?ta.
Spotkali si? dwaj koledzy Krzeptowski Dariusz(S?ubice) i Karda? Piotr (Frankfurt nad Odr?). Po zaci?tym,d?ugim boju zwyci??y? p.Krzeptowski 1:6/7:6/6:4. W finale spotkali si? równie? koledzy znaj?cy bardzo dobrze swoje style gry, Wojciech Tomków i Dariusz Krzeptowski. Warto podkre?li?, i? przeciwnik Wojtka Tomkowa jest o dziesi?? lat od niego starszy. Kto wie gdyby nie tak wyczerpuj?cy pó?fina? wynik móg?by by? inny. Ostatecznie wygra? Wojciech Tomków 6:2, 7:5(Gratulujemy) . O trzecie miejsce walczyli Szymon Zmaczy?ski i Kardas Piotr. Szymon pokaza?  na co go sta? i zdecydowanie wygra? 6:1, 6:2. Podczas turnieju wylosowali?my nagrod? ufundowana prze ATP(Amatorski Tenis Polski). Si?? rzeczy wylosowa? j? Bartosz Wargin(Gorzów WLKP.),który niestety jako jedyny mia? op?acon? licencj? ATP. Uroczystego wr?czenia nagród dokona?a p.Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Ma?gorzta Gniewczy?ska. Niesamowity urok miejsca, go?cinno?? gospodarzy, pi?kna pogoda oraz wysoki poziom rozgrywanych meczy sprawi?y, i? w opiniach zawodników oraz osób towarzysz?cych turniej by? bardzo udany.
Gratulujemy zwyci?zcom i przegranym .


Zapraszamy na kolejn? II Edycj? ju? za tydzie?(17-18 maja 2008r.)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »