I Integracyjny Turniej Wsi Gminy Górzyca 2008''
W dniu 01.05.2008r. w Górzycy odby? si? I-szy Integracyjny Turniej Wsi
Gminy Górzyca. Turniej odby? si? w parku w rejonie kortów bitumicznych.
Zgodnie z regulaminem odby?o si? 12 bardzo ciekawych i atrakcyjnych
konkurencji. Uczestnicy zmagali si? w nastepuj?cych konkurencjach: podnoszenie 17.5kg
odwa?nika, ci?gniecie pojazdu (ci?gnika), rzut pi?k? lekarsk?, toczenie
opony, rzut ziemniakiem do kosza, przeci?ganie liny, ci?cie k?ody drewna
na czas, tor przeszkód, bieg w worku, zga? po?ar, rzut jajkiem, wypiek
ciast
( zwyci?stwo so?ectwa Laski Lubuskie)reszta to drugie miejsca. Przy nie
najlepszej pogodzie towarzyszy?a sportowa atmosfera. Punktacja generalna po
zako?czeniu przedstawia si? nast?puj?co:
I miejsce reprezentacja so?ectwa Czarnów II miejsce reprezentacja
so?ectwa Górzyca III miejsce reprezentacja so?ectwa Laski Lubuskie IV miejsce
reprezentacja so?ectwa ?abice V miejsce reprezentacja so?ectwa Radówek VI
miejsce reprezentacja so?ectwa Pami?cin. Wszystkie reprezentacje otrzyma?y
Puchary w/g kolejno?ci zaj?tych miejsc oraz pami?tkowe dyplomy, które
wr?czali: Przewodnicz?ca Rady Gminy p. Maria Syktus , p. Sekretarz Urz?du Gminy
Maria Palichleb oraz p. Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy
Ma?gorzata Gniewczy?ska. Ceremonii dekoracji towarzyszy? znany wszystkim utwór
zespo?u Queen "We are the champions"
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »