I edycja konkursu literackiego,,O Pióro Wójta Gminy Górzyca Rozstrzygni?ta!
 Wybrany obraz


 

                                                                     PROTOKÓ?


komisji konkursowej

z I edycji konkursu literackiego – na najciekawsz?, zas?yszan? lub wymy?lon? legend?, ba?? lub wiersz zwi?zany z Górzyc? i jej okolicami

O Pióro Wójta Gminy Górzyca”

 

"S? miejsca, o których warto pami?ta?..."

Na konkurs literacki w wyznaczonym przez organizatora terminie wp?yn??o: 6 prac w dziedzinie wierszy i 4 w dziedzinie prozy.

Po zapoznaniu si? ze zg?oszonymi utworami komisja konkursowa w sk?adzie:


  1. Maria Sykstus - Przewodnicz?ca Rady Gminy Górzyca;


  1. Maria Palichleb - Sekretarz Urz?du Gminy;


  1. Ma?gorzata Gniewczy?ska - Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury


postanowi?o przyzna?:

w dziedzinie poezji

- I nagrod? – Tadeusz Kramek, Kostrzyn nad Odr? za wiersz: „?abice”;
w dziedzinie prozy

- I nagrod? – Karolina Nadworska, SP w ?abicach za opowiadanie: „Jezioro ?ab”.


Jury wyra?a zadowolenie z szerokiego odd?wi?ku konkursu i uwa?a za celowe jego organizacj? w przysz?o?ci. Najm?odszy uczestnik konkursu mia? 7 lat, a najstarszy – 87 lat.

Ogólnie nale?y stwierdzi?, ?e poziom nades?anych prac by? zró?nicowany, jednak nie wszystkie prace spe?nia?y podstawowe kryterium: formy, jak? jest legenda i ba??.

Autorzy nades?anych prac otrzymaj? dyplomy i upominki. Uroczyste wr?czenie nagród piór ufundowanych przez Wójta Gminy Górzyca nast?pi w dniu 01.05.2008r. podczas trwania „Turnieju wsi”, który odb?dzie si? w parku przy ul. Ogrodowej w Górzycy.

Podczas wr?czenia nagród laureaci osobi?cie zaprezentuj? swoje utwory. Górzyca, dn. 18 kwietnia 2008r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »