Aktualności


Oferta Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich

Obiekt dysponuje:

1. Pokoje go?cinne:

- 16 miejsc noclegowych,
- w ka?dym pokoju znajduje si? ?azienka, TV,
- mo?liwo?? wcze?niejszej rezerwacji oraz negocjacji cen,
- przed obiektem znajduje si? parking (niestrze?ony).

2. Sala konferencyjna:
- sala konferencyjna (48 miejsc siedz?cych, wyposa?ona w profesjonalny sprz?t multimedialny audio video),
- organizowane s? ró?nego rodzaju pokazy po?cieli, szkolenia, spotkania, konferencje, imprezy okoliczno?ciowe, koncerty, przedstawienia,

3. Sala ?lubów.

4. Sala plastyczna:
- cz?sto organizowane s? w niej szkolenia dla bezrobotnych i rolników, zaj?cia plastyczne, gimnastyczne (ma?e grupy) itp.

5. Si?ownia:
-  wyposa?ona jest w podstawowy sprz?t do ?wicze?,
- prowadzone s? zaj?cia dla ch?opców w wieku 15-18,
- z si?owni korzystaj? tak?e uczestnicy grup i obozów sportowych,

6. Sala gimnastyczna:
- wyposa?ona jest w wysuwany ekran kinowy oraz nag?o?nienie.
- na sali odbywaj? si? nast?puj?ce zaj?cia: aerobik, siatkówka, zaj?cia lekkoatletyczne, zaj?cia z tenisa ziemnego, zaj?cia korekcyjne, SKSy itp.