Aktualności arrow Współpraca zagraniczna

 Wspó?praca zagraniczna

Specyfik? gminy Górzyca jest jej przygraniczne po?o?enie. To szansa dla rozwoju poprzez obs?ug? ruchu turystycznego oraz kulturowe wp?ywy Euroregionu Pro Europa Viadrina (realizacja ma?ych projektów PHARE CBC). Perspektywy rozwoju imprez i dzia?alno?ci o charakterze szeroko rozumianej kultury to w przypadku Gminnego O?rodka Kultury g?ównie rozwój tej dzia?alno?ci w kontek?cie rozwijaj?cych si? zwi?zków partnerskich pogranicza polsko-niemieckiego. Od 2001r. gmina Górzyca rozwija partnerskie stosunki z miastem Lebus. My?l? przewodni? zawartego porozumienia jest kszta?towanie wspólnej Europy i rozwój dobrych s?siedzkich stosunków poprzez regularne kontakty na ró?nych p?aszczyznach – w szczególno?ci w zakresie pracy kulturalnej, sportu, o?wiaty oraz spraw dotycz?cych wymiany m?odzie?y. Wynikiem prowadzonej wspó?pracy by?o zorganizowanie wielu spotka? o tematyce rozwoju lokalnego terenów przygranicznych oraz wymiana do?wiadcze? mi?dzy przedstawicielami lokalnych w?adz samorz?dowych, a tak?e mi?dzy jednostkami organizacyjnymi podczas realizacji wspólnych projektów.

W marcu 2002 roku nawi?zali?my wspó?prac? ze stowarzyszeniem „Kinderring Neuhardenberg e. V.” Nasza wspó?praca polega g?ównie na wymianie kulturalnej dzieci i m?odzie?y. Efektem tej wspó?pracy jest udzia? dzieci w dniach 20-27. 07. 2002 roku w letnim obozie „Mückenbusch” uczennice gimnazjum w Górzycy bra?y równie? udzia? w „II Polsko-Niemieckim rynku kultury” w Seelow, a 26. 10.2003 roku w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich odby? si? „I integracyjny Turniej tenisa sto?owego o Puchar Dyrektora GOK”. Na prze?omie stycznia i lutego 2007 zrealizowali?my polsko-niemiecki projekt pn. Podró? kulinarna.
Projekt adresowany by? do spo?eczno?ci lokalnej gminy Górzyca oraz regionu Märkisch-Oderland. S?u?y? umacnianiu wspó?pracy i zwi?zków Polskich organizacji z ich odpowiednikami w kraju s?siaduj?cym. 
Od czerwca 2005r. zespo?y amatorskiego ruchu artystycznego dzia?aj?ce przy Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy z siedzib? w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich nawi?za?y wspó?prac? z Chórem z partnerskiej gminy Lebus dzia?aj?cym przy Radzie Programowej ds. Seniorów Urz?du Lebus. Wspólnie uczestniczy?y w spotkaniu integracyjnym w Górzycy i kol?dowaniu w Kulturhaus w Lebus. Do innych przedsi?wzi?? nale?y zaliczy?: udzia? zespo?u ?piewaczego Odrzanki w Tourismusverein „Am Schlosssee” w Alt Zeschdorf; udzia? w SOMMERFEST w Schützenhaus w Lebus; udzia? w Geburtstag  w Schützenhaus w Lebus.
Celem naszej wspó?pracy jest animacja ?rodowisk wiejskich, by w sferze kultury mieszka?cy terenów przygranicznych mogli by? nie tylko biernymi s?uchaczami obcych kulturowo i j?zykowo utworów, lecz tak?e ich wykonawcami.

Opracowa?a: Anita Podgórska - instruktor d.s. dzia?alno?ci kulturalnej.