Aktualności arrow Gminne Centrum Informacji


Gminne Centrum Informacji

w Górzycy

ul. Polna 8/1
69-113 Górzyca
 


Referent ds. obs?ugi GCI:

Halina Kowalczyk


tel: 95 758 89 34
fax: 95  759-12-36

e-mail: gcigorzyca@poczta.onet.pl


czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 9:00-17:00


 

Gminne Centrum Informacji ?wiadczy us?ugi z zakresu:

 

- organizowania szkole? i kursów dla bezrobotnych, w ramach posiadanych ?rodków, zw?aszcza w zakresie podstaw obs?ugi komputera i korzystania z Internetu, itp.,

- udost?pniania lokalnym przedsi?biorcom informacji o bezrobotnych poszukuj?cych pracy i ich kwalifikacjach (za zgod? zainteresowanych),

- udost?pniania informacji o programach pomocowych z Unii Europejskiej, przydatnych dla absolwentów,

- skanowania,

- obs?ugi poczty elektronicznej,

- wydruków dokumentów z komputera,

- kopiowania informacji z sieci Internet na no?niki (CD, dyskietka),

- umieszczania og?osze? w serwisach internetowych,

- redagowania reklam i ich obróbki graficznej.

 

Udzielanie nast?puj?cych informacji:

 

- o mo?liwo?ciach podj?cia dzia?a? o charakterze wolontariackim,

- o zawodach, szko?ach i instytucjach szkol?cych,

- z zakresu prawa pracy,

- z zakresu prawa i obowi?zków bezrobotnego,

- o integracji europejskiej,

- o adresach urz?dów pracy.


G?ówne cele dzia?alno?ci Gminnego Centrum Informacji:

 

- udost?pnianie informacji dotycz?cych pracy,

- udost?pnianie informacji dla osób chc?cych za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz?,

- udost?pnianie informacji dla aktualnie prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?,

- pomoc ludziom m?odym przy wyborze uczelni lub szko?y,

- wspó?praca ze szko?ami na terenie Gminy,

- pomoc w korzystaniu z komputera i innych urz?dze? biurowych,

- udzielanie informacji dotycz?cych przyst?pienia Polski do Unii Europejskiej,

- pomoc osobom uzdolnionym,

- promocja Gminy (promowanie lokalnych przedsi?biorców).