Aktualności arrow świetlice wiejskie
?wietlice wiejskie
REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH Administratorem świetlicy jest Gminny Ośodek Kultury w Górzycy. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrującym środowisko. Świetlica funkcjonuje wg ustalonego harmonogramu. Czas jej pracy określa się w pełnych godzinach zegarowych. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY 1. Świetlica zapewnia dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości. 2. Do zadań świetlicy należy: 3. Rozwijanie zainteresowań; 4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, przygotowanie do kulturalnego życia codziennego; 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości. 6. Świetlica zapewnia wychowankom udział w zajęciach ujawniających i rozwijających ich zainteresowania w takich formach jak: zajęcia plastyczne, gry stolikowe itp. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY Uczestnicy zajęć w świetlicy mają prawo do: -wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami; -życzliwego i podmiotowego traktowania ; -swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań. UCZESTNICY ?WIETLICY S? ZOBOWIĄZANI DO: -przestrzegania regulaminu świetlicy; -dbania o porządek i wystrój świetlicy; -kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicy; -poszanowanie odpowiedzialno?ci za w?asne post?powanie; 1. Uczestnikom świetlicy zabrania się: -przychodzenia do świetlicy pod wp?ywem alkoholu i środków odurzających; -na terenie świetlicy nie wolno spożywacć alkoholu, palić papierosów i używać środków odurzających; Mienie należąe do świetlicy (np. zabawki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne itp.) nie może być niszczone i przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.