Aktualności arrow Pracownia plastyczna

Dzieci odkrywaj? ?wiat pi?kna…

Ju? od czasów greckich zajmowano si? tre?ci? oddzia?ywania sztuki na cz?owieka. Przez sztuk? mo?na trafi? do bardzo wielu stref ludzkiej dzia?alno?ci ludzkich prze?y?.

Chc?c stworzy? najm?odszym mieszka?com naszej gminy warunki do rozwijania twórczych pasji Gminny O?rodek Kultury we wspó?pracy z Pani? Tatian? Uwarkin – dyplomowan? nauczycielk? techniki i plastyki podj?? si? realizacji warsztatów plastycznych pn. „Krok po kroku w ?wiat pi?kna”. Celem warsztatów jest budzenie prze?y? estetycznych i rozwijanie wyobra?ni dzieci, jak równie? wychowanie w atmosferze sztuki i pi?kna, które powinno uwra?liwi? na pi?kno w ?yciu i otoczeniu.

Dzieci uczestnicz?ce w zaj?ciach przejawiaj? szczególn? aktywno?? wyobra?ni, zdolno?? odkrywania czego? nowego. Dzieci s? kreatywne z natury i nale?y tylko obudzi? w nich artystów i zach?ci? do prze?ywania rado?ci kreatywnej, która pobudzi je do zabawy formami, barw? czy d?wi?kiem. – mówi Tatiana Uwarkin.Konstruowanie, formowanie przestrzenne z ró?nych tworzyw, podobnie jak rysowanie, malowanie czy rze?bienie spe?nia wa?n? rol? w wychowaniu, bo czynno?ci te kszta?tuj? i rozwijaj? wyobra?ni? przestrzenn?,  integruj? wszechstronnie zdolno?ci ekspresyjne i sprawno?? manualn?, przyczyniaj? si? tak?e do rozwijania inwencji, wra?liwo?ci wizualnej  i my?lenia, dostarczaj? sposobno?ci poszerzania wiedzy o ?wiecie, odmiennych kulturach – mówi Anita Podgórska st. instruktor ds. dzia?alno?ci kulturalnej w GOK.

 Obecnie na zaj?cia ucz?szcza 10 dzieci.