Aktualności arrow Kodeks etyczny
Kodeks etyczny

      Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 10/2011

                     Dyrektora Gminnego O?rodka Kultury  w  Górzycy z dnia 21.02.2011 r.

KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW GMINNEGO O?RODKA KULTURY W GÓRZYCY

 
 
Preambu?a

Kodeks etyczny pracowników Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy, zwany dalej Kodeksem, nie jest jedynie zbiorem nakazów i zakazów, których nale?y przestrzega? w trakcie wykonywania obowi?zków s?u?bowych, stanowi on zbiór warto?ci i zasad, którymi kieruj? si? pracownicy GOK zarówno w miejscu pracy jak i poza ni? w relacjach z prze?o?onymi, wspó?pracownikami oraz uczestnikami ?ycia kulturalnego sportowego w GOK.
Celem wprowadzenia Kodeksu jest uzyskanie wysokiego poziomu jako?ci pracy, ?wiadczonej przez pracowników GOK w oparciu o jej spo?eczno u?yteczny charakter oraz zwi?kszenie uczestnictwa w procesie partycypacji w kulturze i sporcie mieszka?ców Gminy Górzyca oraz zaufania dla dzia?alno?ci GOK  jako instytucji kultury.
 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Pracownik GOK traktuje swoj? prac? jako misj?, a za cel nadrz?dny stawia animacje ?ycia kulturalnego gminy i regionu, sportowego oraz edukacj? kulturaln? i sportow?, tym samym zwi?kszanie uczestnictwa w kulturze i sporcie zarówno mieszka?ców Gminy Górzyca jak i osób przyjezdnych.


2. Pracownik dba zarówno o wizerunek swój, jak i ca?ego GOK. Swoim dzia?aniem nie nara?a GOK na straty finansowe i zniszczenie powierzonego maj?tku.
3. Kodeks wspiera dzia?ania pracowników GOK oparte na zasadach praworz?dno?ci, której wyznacznikiem s? dzia?ania podejmowane na podstawie przepisów prawa i w granicach prawem okre?lonych.  

WARTO?CI I ZASADY SZCZEGÓLNE 

1. Uprzejmo?? i kultura – Pracownika GOK cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygl?d, ?yczliwo?? i otwarto?? na drugiego cz?owieka, a tak?e umiej?tno?? nawi?zywania kontaktu i dialogu w sposób nie budz?cy niezadowolenia i agresji zgodnie z zasad? poszanowania godno?ci ka?dego cz?owieka i jego prawa do samostanowienia.


2. Obiektywizm – Pracownik GOK podejmuje decyzje w sposób bezstronny i zgodnie z obowi?zuj?c? zasad? równo?ci wobec prawa. W swoich dzia?aniach pracownik GOK nie dyskryminuje osób ze wzgl?du na ich przekonania polityczne czy religijne.


3. Kompetencje – Pracownik GOK wykazuje dba?o?? o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z uczestnikami ?ycia kulturalnego i zewn?trznymi wspó?pracownikami udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumia?y i jasny dla odbiorcy, s?u?y mu swoj? pomoc? i wiedz? w sprawach wynikaj?cych z zakresu obowi?zków, stanowi?c w ten sposób wizytówk? instytucji kultury. Pracownik za?atwia sprawy s?u?bowe bezzw?ocznie, dochowuj?c ustawowych terminów.  


4. Odpowiedzialno?? – Pracownik GOK nie uchyla si? od przyj?cia odpowiedzialno?ci za swoje s?owa, decyzje i dzia?ania, poddaje si? wszelkim formom kontroli wewn?trznej i zewn?trznej zgodnie z obowi?zuj?cym prawem oraz procedurami wewn?trznymi GOK.


5. Uczciwo?? – Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje, w których jego interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje ?adnych dzia?a? w GOK i poza nim które mog?yby rodzi? podejrzenie osi?gni?cia korzy?ci osobistej lub materialnej, b?d? u?ywania swoich wp?ywów w prywatnym interesie.


6. Jawno?? – Pracownicy podejmuj? swoje dzia?ania w sposób jawny, s? gotowi uzasadni? swoje decyzje i dzia?ania. Poufno?? obowi?zuje w zakresie okre?lonym w przepisach prawa.


7. Wspó?dzia?anie– Pracownika GOK cechuje umiej?tno?? pracy zespo?owej, wykazywanie inicjatywy w rozwi?zywaniu problemów i w realizacji przedsi?wzi??. Pracownik ch?tnie dzieli si? do?wiadczeniem zawodowym ze wspó?pracownikami oraz wykazuje lojalno?? wobec nich. Zgodnie z regu?? spolegliwo?ci na pracowniku GOK mo?na zawsze polega?, nie zawiedzie on zaufania zarówno wspó?pracownika, prze?o?onego jak i osób z zewn?trz. Sprawy sporne dotycz?ce pracownika GOK rozstrzyga si? bez udzia?u osób trzecich.


8. Sumienno?? – Pracownik GOK starannie i rzetelnie wykonuje obowi?zki s?u?bowe, wykazuje zaanga?owanie w sprawy upowszechniania kultury i dzia?alno?ci sportowej, d???c do osi?gni?cia najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.  

ZACHOWANIA UZNANE ZA NIEETYCZNE

1. Dokonywanie oszustw i nadu?y?.

2. Z?e wykonywanie obowi?zków s?u?bowych, ?ami?ce ustalone standardy pracy.

3. Lekcewa?enie polece? s?u?bowych.

4. Dzia?anie na szkod? Gminnego O?rodka Kultury.

5. Uchylanie si? od odpowiedzialno?ci.

6. Niestosowne zachowanie, wygl?d ?ami?cy standardy obowi?zuj?ce w GOK.

7. Wykorzystywanie informacji uzyskanych w czasie realizacji obowi?zków s?u?bowych dla celów prywatnych.

8. ?amanie ustawy o ochronie informacji niejawnej, o ochronie danych osobowych jak równie? tajemnicy skarbowej i s?u?bowej.

POSTANOWIENIA KO?COWE

1. Przestrzeganie postanowie? Kodeksu stanowi podstawowy obowi?zek ka?dego pracownika GOK.
2. Niniejszy Kodeks, opracowany przez dyrektora GOK w Górzycy, zosta? przyj?ty do stosowania w dniu 21.02.2011r.
3. Pracownicy nowo zatrudniani s? zobowi?zani do zapoznania si? z postanowieniami
Kodeksu oraz do jego przestrzegania.
4. Kodeks, w dniu jego podpisania przez wszystkich pracowników GOK , zostanie podany do publicznej wiadomo?ci w celu poinformowania mieszka?ców Gminy Górzyca o standardach zachowania i wykonywania obowi?zków s?u?bowych, jakich mog? oczekiwa? od pracowników GOK . Tre?? Kodeksu zostanie og?oszona na stronie internetowej GOK
5. Zmiana postanowie? Kodeksu jest mo?liwa na wniosek grupy co najmniej 5 pracowników GOK . Decyzja o zmianie zapada w drodze  g?osowania wi?kszo?ci? zwyk?? w obecno?ci co najmniej 2/3 stanu zatrudnionych pracowników.
6. W przypadku stwierdzenia narusze? postanowie? Kodeksu pracodawca podejmuje odpowiednie dzia?ania, wynikaj?ce z przepisów prawa pracy.