Aktualności arrow Amatorski ruch artystyczny


Dla wspó?czesnego ?rodowiska wiejskiego swoist? form? aktywno?ci jest udzia? w amatorskim ruchu artystycznym. Wizytówkami tego ruchu na terenie gminy Górzyca s?: zespó? ?piewaczy „Odrzanki” oraz „Górzycka Kapela Ludowa”.
Powstanie obu zespo?ów datuje si? na 8 marca 1987r. Pierwszym instruktorem zespo?u by? Józef Jaskulski, który równie? gra? na akordeonie.
W tym czasie do kapeli nale?eli:
Jan Ferszt – skrzypce, Ryszard Pieczy?ski – klarnet, Stefan Sibilski – instrumenty perkusyjne, Katarzyna Sibilska – solistka, Bronis?aw Wdowiak – kontrabas.
Natomiast zespó? „Odrzanki” tworzy?y: Karolina Wolanin, Halina Hemperek, Józefa Hojka, Katarzyna Kisielewicz, Maria Smoniowska, Zofia Koz?owska, Stanis?awa Pokorska, El?bieta Wojtuniszak, Zofia Markowska, Aniela Fronk, Helena Wolak, Jadwiga Dobek, Krystyna Gronostaj.

O D E S Z L I    N A   Z A W S Z E:

26.08.1994r.- ?P. Ryszard Pieczy?ski
06.07.2000r.-    ?P. Karolina Wolanin
13.07.2001r.- ?P. Mieczys?aw Moczulski
27.02.2004r.-    ?P. Józef Jaskulski
28.11.2005r.-    ?P. Zofia Koz?owska
30.03.2005r.-    ?P. Aniela Fronk
12.09.2006r.-    ?P. Krystyna Gronostaj 
Obecnie sk?ad obu zespo?ów przedstawia si? nast?puj?co:

GÓRZYCKA KAPELA LUDOWA

Bronis?aw Wdowiak – akordeon / kontrabas;
Stefan Sibilski – instrumenty perkusyjne;
Stanis?aw Burzy?ski - II akordeon;
Stanis?aw Urba?ski – tr?bka;
Halina Umecka – wokal;
Katarzyna Sibilska – wokal;
Zofia Fiuk – wokal.

ZESPÓ? ?PIEWACZY ODRZANKI
Katarzyna Penkala – instruktor, I sopran, 
Anita Podgórska – I sopran,
Halina Umecka –  II sopran,
Stanis?awa Pokorska – alt,
Katarzyna Sibilska – II sopran, alt,
Zofia Fiuk – alt,
Renata Hryniewicz – alt,
„Odrzanki” s? zespo?em wielopokoleniowym istniej?cym od marca 1987r. Licz? 7 osób. W swoim repertuarze posiadaj? pie?ni ludowe, a tak?e o tematyce kresowej, patriotycznej, które wykonuje  w dwu lub trzy-g?osie. Zespó? czynnie uczestniczy w ró?nego rodzaju przegl?dach i spotkaniach z kultur? ludow? reprezentuj?c gmin? Górzyca. Na swoim koncie ma wiele nagród. Do najwa?niejszych nale?y tytu? Laureata Ogólnopolskiego Festiwalu Zespo?ów ?piewaczych „Ziemia  i Pie??”  Szprotawa '2000r.                      
  
Górzycka Kapela Ludowa” istnieje od 26 lat. Przez 10 lat wchodzi?a w sk?ad zespo?u ?piewaczego "Odrzanki".  Do 2012r. sk?ad osobowy kapeli przedstawia? si? nast?puj?co: Bronis?aw Wdowiak -  akordeon; Stefan Sibilski - b?ben; Jan Ferszt - skrzypce; Stanis?aw Urba?ski - tr?bka; Katarzyna Sibilska - wokal; Zofia Fiuk - wokal; Halina Umecka - wokal. W 2012r. po rezygnacji Jana Ferszta  szeregi kapeli zasili? Stanis?aw Burzy?ski - II akordeon. Kapela u?wietnia imprezy okoliczno?ciowe na terenie  powiatu s?ubickiego. Go?cinnie wyst?powa?a tak?e w Niemczech i Holandii.    

Dewiz? obu zespo?ów jest motto:
„Gdzie s?yszysz ?piew, tam wejd?, tam dobre serca maj?, ?li ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie ?piewaj?”                                                                                      
/Goethe/

Od czerwca 2005r. zespo?y amatorskiego ruchu artystycznego dzia?aj?ce przy Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy z siedzib? w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich nawi?za?y wspó?prac? z Chórem z partnerskiej gminy Lebus dzia?aj?cym przy Radzie Programowej ds. Seniorów Urz?du Lebus. Wspólnie uczestniczy?y w spotkaniu integracyjnym w Górzycy i kol?dowaniu w Kulturhaus w Lebus. Do innych przedsi?wzi?? nale?y zaliczy?: udzia? zespo?u ?piewaczego Odrzanki w Tourismusverein „Am Schlosssee” w Alt Zeschdorf; udzia?  w SOMMERFEST w Schützenhaus w Lebus; udzia? w Geburtstag  w Schützenhaus w Lebus.
Celem naszej wspó?pracy jest animacja ?rodowisk wiejskich, by w sferze kultury mieszka?cy terenów przygranicznych mogli by? nie tylko biernymi s?uchaczami obcych kulturowo i j?zykowo utworów, lecz tak?e ich wykonawcami.
Nale?y podkre?li?, ?e przynale?no?? do zespo?u jest cz?sto pierwsz? okazj? dla prezentacji publiczno?ci dorobku kulturowego. Maj?c na uwadze powy?sze wychodzimy do Pa?stwa  z propozycj? nawi?zania wspó?pracy w tym zakresie. Zarówno zespó? ?piewaczy „Odrzanki” jak i „Górzycka Kapela Ludowa” potrafi? pogodzi? gusty ró?nych pokole?, a koncert w ich wykonaniu u?wietni regionalne ?wi?ta oraz imprezy okoliczno?ciowe.

WA?NIEJSZE OSI?GNI?CIA AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO DZIA?AJ?CEGO PRZY GMINNYM O?RODKU KULTURY W GÓRZYCY

* 5.04.1994r.– Przegl?d Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Witnicy - dyplom uznania i awans do przegl?du wojewódzkiego.
*  8.03.1995r.- Dyplom uznania za czynn? dzia?alno??  kapeli i zespo?u „Odrzanki” z okazji 8 lat  istnienia.
* 3.06.1995r.- Wojewódzkie eliminacje Zespo?ów ?piewaczych PARA’95. Dyplom uznania dla Kapeli Ludowej.
* 31.05.1997r.- Jury V  Wojewódzkiego Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej „Kresowiana’97” przyzna?a nagrod?  Wojewody Gorzowskiego Zespo?owi „Odrzanki” w wysoko?ci 100 z?.
* Kresoviana’98 - Nagroda Kuratora O?wiaty w Gorzowie Wlkp. Gorzów dnia 9 maj 1998r.
* Kresowiana’99 - Nagroda Regionalnego Centrum Animacji Kultury
* III Festiwal Zespo?ów ?piewaczych Trzciel’ 99 – Tytu? Laureata
* VII Ogólnopolskie Spotkania Grup ?piewaczych „Ziemia i Pie??” Szprotawa’99 – Tytu? Laureata Festiwalu Kresowiana’2000 - Nagroda Przedsi?biorstwa Handlowego „Kaskat” w Gorzowie Wlkp. Nagroda Wydzia?u Sportu i Turystyki Urz?du Miejskiego w Gorzowie Wlkp.
* IV Festiwal Zespo?ów ?piewaczych „Szparagowe ?niwa” Trzciel 28.05.2000r.- Tytu? Laureata
* Kresowiana’2001 - Nagroda Gorzowskiego Oddzia?u Towarzystwa Mi?o?ników Lwowa i Kresów Po?udniowo-Wschodnich
* V Festiwal Zespo?ów ?piewaczych „Szparagowe ?niwa” Trzciel 10.06.2001r. Tytu?  Laureata
* Kresowiana’2002 - Puchar Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego
* Kresowiana’2003 - Nagroda Dyrektora Wojewódzkiego O?rodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. 
* VIII Festiwal Wspó?czesnej Kultury Ludowej Kamie? Pomorski 7-8 sierpnia 2004r. - Wyró?nienie
* Kresowiana’2005 - Nagroda Gorzowskiego Oddzia?u TML i KPW
* IX Festiwal Grup ?piewaczych „Szparagowe ?niwa” Trzciel’2005 - Nagroda Dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
* Kresowiana’2006 - Nagroda Kancelarii Adwokackiej Stanis?awa D?umagi                        
* X Festiwal ?piewaczy „Szparagowe ?niwa” Trzciel 2006r.- Puchar Kierownika OKSiT w Trzcielu 
* Zakwalifikowanie si? do Ogólnopolskiego Festiwalu Zespo?ów ?piewaczych „Ziemia i  Pie??” Szprotawa’2006


Opracowa?a:
Anita Podgórska – Instruktor ds. dzia?alno?ci kulturalnej.


 

 Zespó? Górzyczanie

 

     Zespó? „Górzyczanie” istnieje od 2004 roku. Od pocz?tku swego istnienia grupa dzia?a przy górzyckim O?rodku Pomocy Spo?ecznej, w którym od listopada 2009 roku zespó? posiada w?asn? siedzib?. Jest tam miejsce na wyeksponowanie pami?tek i najwa?niejszych trofeów z dotychczasowego dorobku artystycznego.
    Kierownikiem artystycznym grupy jest Pan Dariusz Rabikowski - ?arliwy propagator pie?ni biesiadnych i folkowych. Pan Dariusz od lat kieruje dzia?alno?ci? zespo?u oraz aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy i w regionie.
    Zespó? sk?ada si? z cz?onków Klubu Seniora w Górzycy i na dzie? dzisiejszy liczy 23 osoby. „Górzyczanie” w swoim bogatym repertuarze posiadaj? g?ównie pie?ni patriotyczne i okoliczno?ciowe. Nie brakuje równie? pie?ni ko?cielnych, przepi?knych kol?d i pastora?ek, a tak?e wspomnianych ju? pie?ni biesiadnych i folkowych.
    Zespó? wielokrotnie wyst?powa? na przegl?dzie pie?ni kresowej i przegl?dach muzycznych form artystycznych odbywaj?cych si? w ?agowie, Witnicy i Zb?szynku. Tradycj? sta?o si? ju? uczestnictwo w przegl?dach kol?d i pastora?ek. Najwi?kszym dotychczasowym osi?gni?ciem zespo?u jest nagrana w 2007 roku p?yta, na której znalaz?o si? pi?? utworów z repertuaru zespo?u, które ?atwo wpadaj? w ucho. Nagranie p?yty zaproponowa? zespo?owi radiowiec Donatan Linkowski, który pierwszy raz us?ysza? zespó? podczas go?cinnych wyst?pów w domu seniora w Strzelcach Kraje?skich.
    G?ówny cel, przy?wiecaj?cy dzia?alno?ci zespo?u to ochrona naszego dziedzictwa kulturowego. Przypominaj?c dawne pie?ni i piosenki ludowe i patriotyczne ocalaj? je od zapomnienia. W tym celu zespó? utrzymuje równie? przyjazne kontakty z zespo?ami ludowymi z s?siednich gmin. Pozwala to na wymian? do?wiadcze? artystycznych i nieustanne wzbogacanie repertuaru.
    Zespó? nieustannie pracuje na niwie artystycznej z zami?owania i potrzeby serca, a tak?e spo?ecznego przekonania, i? robi? to wszystko z my?l? i dla dobra ca?ej spo?eczno?ci swojej gminy. Wyst?py „Górzyczan” mo?na podziwia? podczas lokalnych, plenerowych festynów, imprez okoliczno?ciowych oraz do?ynek.