Aktualności arrow AMATORSKI TENIS ZIEMNY
REGULAMIN GÓRZYCKA AMATORSKA LIGA TENISA ZIEMNEGO 2011

 

 

 

AMATORSKA LIGA TENISOWA
„Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny w Górzycy 2011”
 
 REGULAMIN

Warunkiem rozpocz?cia ligi jest zebranie grupy 8 osób.
 
1.        Termin:  kwiecie? - sierpie?  
2.        Miejsce: Korty Tenisowe „Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny” Górzyca ul. Ró?ana 41.
3.        Uczestnicy: Amatorzy.
 Wykluczone s? osoby, które:
•        Uprawia?y tenisa wyczynowo i by?y klasyfikowane na listach PZT
4.        Wpisowe i op?aty: 
•        Wpisowe wynosi 70z?.
•        Koszt wynajmu kortów na rozegranie danego spotkania op?acaj? zawodnicy zgodnie z obowi?zuj?cymi stawkami.
         (Dla uczestników ligi zni?ka – 10z? / 1h).
5.        System rozgrywek:
•        I LIGA podzielna jest na 2 grupy (grupa „A” i grupa „B”)  po 8 zawodników w danej grupie
•        system rozgrywania meczy w grupach (I runda) „ka?dy z ka?dym”
•        3 najlepszych zawodników z danej grupy tworzy grup? Fina?ow? (miejsca 1 - 6),
         a pozostali zawodnicy tworz?  grup? Spadkow? (miejsca 7-16) i rozgrywaj? mecze „ka?dy z ka?dym”  o dalsze miejsca w turnieju masters
         z zaliczeniem spotka? mi?dzy zawodnikami z I rundy.
•       dodatkowo ka?dy zawodnik otrzymuje 1 punkt za wygrany mecz z zawodnikiem, który zakwalifikowa? si? do innej grupy.
•        termin rozegrania do kwiecie?-sierpie?       
•        Zako?czenie ligi odb?dzie si?: ostatni tydzie? sierpnia.
6.        Organizacja meczy ligowych:
•      Mecze rozgrywane s? zgodnie z przepisami gry PZT.         
•      Mecze rozgrywane s? do dwóch wygranych setów (w przypadku wyniku 6: 6 rozgrywany jest tie-break).
•       Gospodarz * odpowiada za skontaktowanie i uzgodnienie z partnerem terminu meczu.
•       Gospodarz * zabezpiecza pi?ki tenisowe przeznaczone do gry na kortach ceglastych.
•       Wszystkich uczestników zobowi?zuje si? do terminowego rozgrywania wyznaczonych spotka?.
•       W przypadku problemów z uzgodnieniem spotkania o zaistnia?ej sytuacji nale?y niezw?ocznie powiadomi? organizatora,
        który zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu danego pojedynku.
•       Nie rozegranie meczu w wyznaczonym przedziale czasowym mo?e skutkowa? wpisaniem walkowera.
•       W przypadku stwierdzenia obustronnej winy uczestników mo?e nast?pi? przyznanie za dany mecz po zero punktów.
•       Istnieje mo?liwo?? za zgod? obu zawodników rozegrania spotkania w przedterminie.
•      Wyznaczone mecze w danym przedziale czasowym mog? by? w wyj?tkowych przypadkach prze?o?one tylko za zgod?
        przeciwnika i prowadz?cego rozgrywki.
7.        Punktacja:
•        Zwyci?stwo - 3 punkty
•        Przegrana     - 1 punkt
•        Walkower    - 0 punktów
8.        O kolejno?ci w grupach i ligach decyduje:
•        Ilo?? zdobytych punktów
W razie zdobycia takiej samej ilo?ci punktów decyduje:
•        Wynik bezpo?redniego spotkania
•        Ilo?? zdobytych setów
•        Ilo?? zdobytych gemów
     
   
10.       Uwaga! Administracja Kortów Tenisowych „Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego ” nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne
         obra?enia i kontuzje powsta?e podczas rywalizacji sportowej.
11.     Regulamin, terminarz i aktualne wyniki b?d? zamieszczone na stronie internetowej:
              WWW.SPORT.KULTURA.GORZYCA.PL
12.     Wszelkie informacje w biurze kortów i pod nr tel. 957591584 e-mail: kowalus1985@o2.pl
13.     W sprawach nieuj?tych regulaminem i w kwestiach spornych decyduje organizator:
 
Potwierdzeniem uczestnictwa w Amatorskiej Lidze Tenisowej jest wp?acenie
wpisowego do dnia 30 kwietnia w biurze kortów, co jest równoznaczne z akceptacj? powy?szego regulaminu.


                                                           Organizator:
                                                   Gminny O?rodek Kultury w Górzycy
                                                                                            telefon: 957591584 kom 724150912
     e-mail: kowalus1985@o2.pl
 
• (gospdarz) - zawodnik umieszczony na pierwszym miejscu w terminarzu rozgrywek

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH


- Korty s? czynne w godz. 8.00 – 21.00

- Osoby korzystaj?ce z kortów powinny zg?osi? si? przed gr? w biurze.

- W czasie gry prosimy o kulturalne i sportowe zachowanie.

- Graj?cych obowi?zuje odpowiednie obuwie tenisowe do gry na kortach trawiastych 

 (drobny protektor – wymóg bezwzgl?dny) i w?a?ciwy strój tenisowy.

- Osoby, które dokona?y rezerwacji kortów i jej nie odwo?a?y co najmniej 1 dzie?

  przed rozpocz?ciem gry s? zobowi?zane do uiszczenia op?aty za kort.

- Osoby posiadaj?ce sta?y termin zobowi?zane s? do op?aty z góry za miesi?c.

- Po zako?czeniu gry nale?y przeszczotkowa? korty.

- Korzystaj?cy z wszelkich urz?dze? s? zobowi?zani do przestrzegania przepisów BHP i ppo?. 

- Na obiekcie obowi?zuje ca?kowity zakaz palenia.

- Osoby, które nie podporz?dkuj? si? niniejszemu regulaminowi b?d? pozbawione prawa korzystania z kortów.

- Uwaga! Administracja kortów tenisowych „Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego” nie ponosi

  odpowiedzialno?ci za ewentualne urazy i kontuzje powsta?e podczas gry na korcie.

- Za wszelkie rzeczy pozostawione na terenie obiektu nie odpowiadamy.

- Zastrzegamy sobie prawo do odwo?ywania wcze?niej zarezerwowanych godzin na kortach tenisowych.