105 LAT DROGIE PANIE!!!
Wszystkim Paniom w tym szczególnym dniu pragniemy z?o?y? najszczersze ?yczenia, aby rado?? istnienia odnalaz?y w otaczaj?cym ich ?wiecie, w bliskich osobach si?? i witalno??….  …a w ciszy swoje my?li, pragnienia i marzenia. ?yczymy nieustannej rado?ci ?yciowej, zadowolenia z siebie, swojej rodziny. Aby s?o?ce drogie Panie, przy?wieca?o Wam ka?dego dnia, skutecznie odp?dzaj?c czarne chmury smutku cz problemów.

    ?yczymy Paniom, aby by?y narkotykiem dla swoich m??czyzn, jedyn? mi?o?ci? i pragnieniem dla swoich m??ów. A pod??aj?c za s?owami Jorga Louisa Borges „Bóg tak?e próbowa? by? autorem: jego proza – to m??czyzna, poezja – to kobieta”, niech ka?da Pani odnajdzie w sobie subteln? kobiet?, adorowan? oczyma i s?owami przez m??czyzn. Aby ka?dy kolejny Dzie? by? Dniem Kobiet.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »