Pierwsza edycja GRAND PRIX w tenisie sto?owym za nami.

W dniu 07.02.2009r. o godz. 15:30 w Sali gimnastycznej Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy odby?a si?  I – sza edycja z 4-ech planowanych edycji  tenisa sto?owego o

„ GRAND PRIX” gminy Górzyca.

 

Impreza cieszy?a si? jak zwykle du?ym zainteresowaniem m?odzie?y.
Oczywi?cie s?u?y?a popularyzacji tej dyscypliny w?ród mieszka?ców gminy, a tak?e powiatu s?ubickiego.
Turniej rozegrano w 4-ech kategoriach wiekowych:
Szkó? Podstawowych, Gimnazjów, do 40 lat oraz powy?ej 40 lat.

W ka?dej z edycji zawodnik zdobywa punkty  w/g okre?lonego klucza zgodnie z regulaminem, a suma punktów w 4 –ech edycjach b?dzie decydowa?a o  zaj?tym miejscu. Oto wyniki I-wszej edycji (3 miejsce).

Szko?y podstawowe:
I. ?uk Maciej          - Pami?cin
II. ?witolski Filip     - Pami?cin
III. ?ak Karolina     - Pami?cin

Gimnazjum:
I. Srebrny Adrian     - S?ubice
II. Kuzio Kamil           - Górzyca
III. Ba?ka Patryk     - Górzyca

Do 40 lat:
I. Kowalczyk Adam        - Górzyca
II. Wojtczak Robert       - Czarnów
III. Gula Arkadiusz        - Pami?cin

Powy?ej 40 lat:
I. Nawrot Józef                - S?o?sk
II. Urba?ski Krzysztof      - Pami?cin
III. Ho?owacz Zbigniew    - S?ubice        

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »