I Gminny Przegl?d Grup Kol?dniczych i Jase?kowych - rozstrzygni?ty

PROTOKÓ?

z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniaj?cy I Gminny Konkurs Grup Kol?dniczych i Jase?kowych odbytego w dniu 6 lutego 2009r. w Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy.Komisja konkursowa w sk?adzie:


Maria Syktus - Przewodnicz?ca;

Maria Palichleb - cz?onek;

Tadeusz Kramek - cz?onek;Komisja po przes?uchaniu 7 prezentacji grup kol?dniczych i jase?kowych z terenu gminy Górzyca, postanowi?a przyzna? nast?puj?ce nagrody i wyró?nienia.

w kategorii I Szko?a Podstawowa klasa 0-3

1 m. - „Skrzaty” SP ?abice
2 m. - SP Czarnów


w kategorii II Szko?a Podstawowa klasa 4-6

1 m. - „Anio?ki Madzi” ?wietlica wiejska w Laskach Lubuskich
2 m. - SP w Czarnowie


w kategorii III GIMNAZJUM

1 m. - Gimnazjum z Zespo?u Szkó? w Górzycy


w kategorii IV DORO?LI

1 m. - Zespó? ?piewaczy „Odrzanki”

2 m. - Warsztat Terapii Zaj?ciowej w ?abicach
Jury podkre?la wysoki poziom przegl?du i dzi?kuje wszystkim uczestnikom oraz instruktorom i wychowawcom za du?e zaanga?owanie w prac? z zespo?ami regionalnymi i grupami teatralnymi, które uczestniczy?y w tegorocznym przegl?dzie.
Na tym protokó? zako?czono. 

 


 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »