FESTIWAL ANIO?ÓW ROZSTRZYGNI?TY !!!
PROTOKÓ?
Z PRZEPROWADZENIA II EDYCJI FESTIWALU ANIO?ÓW
GÓRZYCA – 12.12.2008r.

Jury II edycji Festiwalu  Anio?ów w sk?adzie:

1. Maria Syktus – Przewodnicz?ca Rady Gminy w Górzycy, nauczyciel j.polskiego w Gimnazjum

2. Aniela Kijkowska – Prezes Zarz?du Banku Spó?dzielczego w O?nie Lub.

3. Krystyna Sylwestrzak – nauczyciel plastyki w Gimnazjum

4. Ks. Jan Bagi?ski – muzykolog, nauczyciel akademicki i kapelan wi?zienia

po wys?uchaniu w dniu 12 grudnia 2008 roku poszczególnych wykonawców oraz obejrzeniu
prezentacji artystycznych, prac plastycznych i manualnych przyzna?o nast?puj?ce nagrody:
 

        * PRACE PLASTYCZNO-TECHNICZNE*


W KATEGORII I (uczniowie klas I-III SP) PRACE PLASTYCZNO-TECHNICZNE:

I miejsce:     JULIA SZYKANOWSKA – SP KOWALÓW

II miejsce:    SEBASTIAN KARPIAK – SP GÓRZYCA

III miejsce:      HANNA KOWALCZYK – SP SMOGÓRY


wyró?nienia:

WERONIKA D?BI?SKA – SP 3 S?UBICE, KAROL BODZIACKI – SP NR 3 S?UBICE,
EMILIA BERNACKA – SP PAMI?CIN, HUBERT MUSZY?SKI – SP 1 S?UBICE,
MARYSIA PIÓRKOWSKA – SP 1 S?UBICE, ALEKSANDRA  MURAWSKA – SP 3 S?UBICE,
DAMIAN PIECHOTA – SP GÓRZYCA


W KATEGORII II (uczniowie klas IV-VI SP):

I miejsce:     KLAUDIA KOZINOGA – SP BIA?KÓW

II miejsce:   JAKUB KONDAREWICZ – SP CYBINKA

III miejsce:      DAMIAN RZEPSKI – SP CYBINKA


wyró?nienia:

PATRYCJA CZY? – SP CYBINKA


W KATEGORII III (m?odzie? gimnazjalna i szkó? ?rednich):

I miejsce:    KAROLINA OPALI?SKA – PUBLICZNE GIMNAZJUM W GÓRZYCY    

II miejsce:       ANNA KRAWCZYK-WILK – PUBLICZNE GIMNAZJUM W GÓRZYCY

III miejsce:     ANNA PARYSEK – PUBLICZNE GIMNAZJUM W OSNIE LUB.

W KATEGORII IV (doro?li):

I miejsce:     MAGDALENA WIECZOREK – ?DS W S?UBICACH

II miejsce:   EWELINA TURCZY?SKA – ?DS W S?UBICACH

III miejsce:      MARIA HO?UBOWICZ – PRACOWNIK OPS W GÓRZYCY


nagrodzeni za wykonanie piosenki:

I miejsce:    SP SMOGÓRY

II miejsce:    SP NR 3 W S?UBICACH

III miejsce:     SP BIA?KÓW


wyró?nienia:

SP SMOGÓRY


Ponadto jury przyzna?o nagrody za scenk? rodzajow?:

I miejsce – SP NR 2 W S?UBICACH

II miejsce – SP BIA?KÓW

III miejsce – PUBLICZNE GIMNAZJUM W CYBINCE    * WIERSZE/POEZJA*

W KATEGORII I (uczniowie klas I-III SP)  

I miejsce – DAMIAN PIECHOTA SP GÓRZYCA

I miejsce – KAROLINA NADWORSKA SP ?ABICEW KATEGORII II (uczniowie klas IV-VI SP):

I miejsce – KATARZYNA KIEWRA SP CYBINKA

II miejsce – MAGDALENA STOJANOWSKA SP GÓRZYCA

III miejsce – PAWE? SKRZYNIARZ SP ?ABICE


wyró?nienia:

G?OS BARTOSZ – SP BIA?KÓW

GRZESIAK PATRYCJA – SP GÓRZYCA
W KATEGORII III (m?odzie? gimnazjalna i szkó? ?rednich):

I miejsce – ANITA NADWORSKA ZS GÓRZYCA

II miejsce – KAROLINA OPALI?SKA ZS GÓRZYCA

III miejsce – AGATA SZCZERBIN ZS GÓRZYCA


W KATEGORII IV (doro?li):

I miejsce – BENJAMIN FLAK ?DS S?UBICE
Jury ocenia?o wg nast?puj?cych kryteriów: walory artystyczne, kreatywno?? i pomys?,
estetyka  wykonania, interpretacja, ogólne wra?enie artystyczne. Wszyscy, którzy wzi?li udzia?
w festiwalu powinni mie? satysfakcj? i by? z siebie dumni. Jury wyra?a nadziej?, ?e intelektualny
potencja?, którym charakteryzuj? si? przedstawione pracy znajdzie wkrótce swój wyraz w
realizacjach laureatów i zach?ci ich do kontynuacji twórczych poszukiwa?.

Na tym protokó? zako?czono.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »