Dzie? Misia - impreza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górzycy
25 listopada przypada Mi?dzynarodowy Dzie? Pluszowego Misia.
W zwi?zku z tym ?wi?tem Biblioteka Publiczna zamieni?a si? w
krain? misiów – Misiolandi?. Odwiedzili j? uczniowie klas 1 – 6,
dzieci z „zerówki”, a nawet najm?odsi czytelnicy w wieku 4-5 lat 
(w sumie ponad 40 osób). W bibliotece przygotowano mnóstwo „misiowych” atrakcji,zagadek,
zorganizowano wystaw? misiów, ksi??ek zwi?zanych z misiami,
przedstawiono dzieciom histori? ?wi?ta, pojawi?y si? tak?e
informacje o nied?wiedziach (zaczerpni?te z pozycji popularnonaukowych).
Podczas zaj?? dzieci opowiada?y o swoich misiach, s?ucha?y „misiowych”
piosenek, kolorowa?y obrazki przedstawiaj?ce misie. Dzieci pozna?y
równie? ró?ne gatunki nied?wiedzi, ciekawostki o ich ?yciu. Mogli
przegl?da? ksi??ki o misiach, po?ycza? je do domu. Dzieci opowiada?y
tak?e o ba?niach, dobranockach, których bohaterami s? misie.
Wraz z dzie?mi w zaj?ciach uczestniczyli rodzice jak i opiekun
Pani Bibliotekarka .Wspólnie ?piewali?my piosenki,dzieci  recytowa?y
krótkie wierszyki, malowa?y plakaty z wizerunkami misiów, jak równie?
by?y zabawy ruchowe takie jak: „stary nied?wied? mocno ?pi” czy
„zwyczaje misia”Po raz pierwszy zaszczyci?y swoj? obecno?ci? dzieci
ze Szko?y Podstawowej z Pami?cina wraz z wychowawc?.
Zaj?cia przebiega?y w mi?ej i radosnej atmosferze. Wiele odwagi wymaga?o
publiczne przedstawienie swojego nied?wiadka. Dzieci, nawet te nie?mia?e,
poradzi?y sobie znakomicie. Te, które czu?y jaki? psychiczny dyskomfort,
otrzyma?y emocjonalne wsparcie.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »