REGULAMIN PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE PRZE?AJOWYM GÓRZYCA  13/14. 12.2008
1.Cel zawodów
________________
- popularyzacja kolarstwa prze?ajowego w?ród dzieci i m?odzie?y w Gminie Górzyca
- promocja gminy Górzyca , powiatu s?ubickiego, województwa lubuskiego na arenie ogólnopolskiej

2. Termin i miejsce
________________
Zawody PP zostan? rozegrane w dniach 13/14.12.2008 r. w Górzycy w rejonie Kompleksu
Sportowo-Rehabilitacyjnego przy Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich w Górzycy.

3.Organizator
________________
-Urz?d Gminy w Górzycy
-Gminny O?rodek Kultury w Górzycy
-Lubuski Zwi?zek Kolarski

4.Wspó?organizatorzy
_________________
-Starostwo Powiatowe w S?ubicach
- sponsorzy

5. Uczestnictwo
_________________
W PP mog? startowa? zawodnicy i zawodniczki w kategoriach m?odzik/m?odziczka, junior m?.,
juniorka m?., junior, elita, kobiety OPEN ( juniorki, seniorki) ,MASTERS ( do 40 lat i powy?ej)
posiadaj?cy licencj? na 2008 r. i wa?ne badania lekarskie zgodnie z przepisami sportowymi PZKol.

6.Ograniczenia sprz?towe
______________________
W kategorii m?odzik/m?odziczka i junior m?odszy/juniorki m?odsze-mog? startowa? na dowolnych rowerach.
W kategorii junior i wy?szych(kobiet i m??czyzn) nie mo?na startowa? na rowerach typu MTB.

7. Sposób przeprowadzania wy?cigów
_______________________________
Zawody zostan? przeprowadzone zgodnie z przepisami sportowymi PZKol. Na sezon 2008/2009
obowi?zuj?cymi dla kolarstwa prze?ajowego.
D?ugo?? rundy wynosi 2.700 m.
Na linii mety znajduje si? zegar informuj?cy,o czasie trwania wy?cigu danej kategorii wiekowej.
B?d? pokazywane okr??enia, ostatnie okr??enie b?dzie sygnalizowane gongiem.8. Zasady finansowania
____________________
- koszty organizacyjne i obowi?zuj?cych nagród ponosi organizator
-op?ata startowa wed?ug stawek na rok 2008
- koszty przejazdu i pobytu ponosz? uczestnicy zawodów


UWAGA!
__________

Organizator zapewnia noclegi wg kolejno?ci zg?osze? do dnia 01.12.2008 r. na adres:
e-mail:gokgorzyca@interia.pl lub Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny tel.(095)-759-1584.
Koszt zakwaterowania 1 osoba wynosi 75 z?  (w tym 3 posi?ki + nocleg)
Informujemy ,?e istnieje mo?liwo?? skorzystania z wy?ywienia w Restauracji „Olimpia”
za wcze?niejszym zamówieniem na powy?szy adres.


9.Nagrody
________________

Organizator zapewnia nagrody wg klucza:

1.  m?odzik i m?odziczki                        1 - 6 nagród rzeczowe
2. Junior m?odszy                               1- 3 nagrody, 4,5,6 miejsce- nagrody rzeczowe
3. Juniorka m?odsza                           1- 3 nagrody
4. Junior                                             1- 3 nagrody, 4,5,6 miejsce- nagrody rzeczowe
5. Orlik                                                1- 3 nagrody
6. Elita                                                1- 3 nagrody
7. Kobiety-open                                 1- 3 nagrody
8. Masters do 40 lat                           1- 3 puchary
9. Masters powy?ej 40 lat                  1- 3 puchary10.Zg?oszenia
________________

Zg?oszenia do startów przyjmowane b?d? w dniu zawodów w biurze wy?cigu znajduj?cym si?
w Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym , pokój nr 18.

11.Program zawodów:
_______________________


13.12.2008 r. ( sobota)

9.00 -11.20    -przyjmowanie zawodników na podstawie zg?osze? w biurze wy?cigu
         11.20    - definitywne zamkniecie listy startowej
         11.30    - odprawa techniczna
         12.00    - start m?odzik + m?odziczka+juniorka m?odsza                 20 minut
         12.30    -start junior m?odszy + kobiety OPEN                               30 minut
         13.15    - start junior +                                                                   40 minut
         14.10    - start orlik, elita                                     elita 60 min. orlik 50 min.
                      - Masters do 40 lat I powy?ej                 40 minut,powy?ej 30 min.
         15.30    - wr?czenie pucharów i nagród


14.12.2008 r. ( niedziela)

8.00- 9.30     - przyjmowanie zawodników na podstawie zg?osze? w biurze wy?cigu
         9.30     - odprawa techniczna
         10.00   - start m?odzik + juniorka m?odsza                                     20 minut
         11.40   - start junior m?odszy + kobiety open                                30 minut
         12.30   - start junior +( orlik senior)                                     junior 50 min.
         13.40   - start elita 60 min.,orlik 50 min.
                     - Masters do 40 lat i powy?ej              40 minut, powy?ej 40 lat 30 min.
         15.20   - oficjalne zako?czenie   Pucharu Polski Górzyca 2008 oraz wr?czenie nagród.12.Postanowienia ko?cowe
__________________________

- zawodnicy startuj? obowi?zkowo w kaskach sztywnych
- ka?dy uczestnik startuje na w?asna odpowiedzialno??
- wszyscy uczestnicy powinni by? ubezpieczeni przez macierzyste kluby
- organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za wypadki powsta?e podczas wy?cigu
- organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy zagubione lub skradzione
   podczas trwania zawodów
- sk?ad komisji s?dziowskiej wyznaczy kolegium s?dziów LZKol. w Gorzowie Wlkp.
- w sprawach spornych nie obj?tych niniejszym regulaminem decyduje S?dzia G?ówny w
  porozumieniu z organizatorem.


Odpowiedzialny za prawid?owe przeprowadzenie imprezy:
Dyrektor wy?cigu- Zbigniew Ho?owacz tel. 0781155131
                             Ireneusz Horyza  tel.  0507046048

   Najbli?szy szpital:
Kostrzyn nad Odr? ul. Narutowicza 6, tel. 095 752 34 43    ?YCZYMY SUKCESÓW I MI?EGO POBYTU NA ZIEMI GÓRZYCKIEJ

                                                                                              ORGANIZATORZY
 
                         
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »