Anioły maj? dusz? anielsk?, t?skni?, kochaj? ,czuj? i na w?drówk? ziemsk?, raz w roku przylatuj?...

 5 i 7 grudnia 2018r. zawita?y   w  Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy . Pierwszy dzie?  tradycyjnie nale?a? do  najm?odszym uczestników festiwalu  czyli kategorii I-przedszkola i zerówki oraz II- uczniów klas 1-3 szko?y podstawowej. Uroczystego otwarcia dokona? Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski. Wyst?py ma?ych anio?ków  poprzedzi?o wr?czenie nagród za prace plastyczne i techniczne,  których na tegoroczny festiwal wp?yn??o ??cznie ok 300. Niebywa?? atrakcj? dla dzieci by? muzyczny program ?wi?teczny o przes?aniu anielskim przygotowany specjalnie z okazji Festiwalu Anio?ów, po którym wr?czono nagrody za wykonane piosenki i scenki o tematyce anielskiej. Nie by? to koniec atrakcji dla naszych milusi?skich tego dnia. O godz. 17.00 rozpocz??o si? „Spotkanie z Miko?ajem” i „Zimowy koncert stwora G?odomora”,  podczas którego G?odomory wraz z dzie?mi wyruszy?y w podró?, aby dowiedzie? si? sk?d bierze si? zima, jak si? powinno zdrowo sp?dza? ?wi?ta oraz gdzie podzia? si? ?wi?ty Miko?aj. Po?ród znanych i lubianych postaci, pojawili si? mi?dzy innymi nowi bohaterowie z Krainy Lodu, inspirowani ba?wankiem Olafem czy Ksi??niczk? Elz?, zabawne le?ne skrzaty, a tak?e sama Pani Zima oraz d?ugo wyczekiwany ?wi?ty Miko?aj, który wr?czy? dzieciom prezenty.
Drugi dzie? festiwalu to anielskie zmagania w kategoriach III– uczniowie klas 4-6 szko?y podstawowej, IV–  uczniowie klas 7-8 szko?y podstawowej, m?odzie? gimnazjalna i ze szkó? ?rednich oraz V– doro?li.  Na scenie obejrzeli?my ??cznie 17 solistów i 7 zespo?ów.
Po raz pi?ty  wr?czono  nagrod? dla "Lokalnego Anio?a". Celem konkursu, który towarzyszy  festiwalowi  jest promowanie osób realizuj?cych dzia?ania prospo?eczne na rzecz ?rodowiska lokalnego, wyró?niaj?cych si? aktywno?ci? i podejmowaniem inicjatyw o charakterze spo?ecznym i obywatelskim. Do tegorocznej edycji zg?oszono dwie  kandydatury:  ks. Czes?awa Grzelaka proboszcza Parafii pw. Matki ?aski  Bo?ej w Górzycy i  pani Marii  Palmowskiej emerytki z Radówka, Radnej Gminy Górzyca ubieg?ej i obecnej kadencji. 
G?osowa? mo?na by?o poprzez portal spo?eczno?ciowy facebook, wysy?aj?c  maila lub osobi?cie oddaj?c g?os za pomoc? karty do g?osowania. W g?osowaniu udzia? wzi??o 190  osób. Tytu? „Lokalnego Anio?a” decyzj? g?osuj?cych zdobywaj?c 136 g?osów otrzyma?  ks. Czes?aw Grzelak proboszcz Parafii pw. Matki ?aski  Bo?ej w Górzycy.
W?ród g?osuj?cych zosta?y wylosowane 3 osoby , które otrzyma?y upominki-niespodzianki. 
Wielk? atrakcj? drugiego dnia festiwalu by? fantastyczny 30 minutowy pokaz taneczny, przeplatany zapowiedziami w wykonaniu cz?onków Spó?dzielni Socjalnej ?ywio?y i Studia Ta?ca Bohema ze S?ubic pod kierownictwem Pana Henryka Lecheta. Tancerze zaprezentowali  ta?ce towarzyskie : standardowe i latynoameryka?skie oraz duety nowoczesne.
Podczas festiwalu tradycyjnie mo?na by?o obejrze? nagrodzone prace plastyczne i techniczne we wszystkich kategoriach, napi? si? aromatycznej kawy i herbaty, zje?? lukrowane ciasteczko, s?odk? wat? cukrow? w „Cafe anio?ek” lub posili? si? piero?kami, bigosem i ciep?? zup?  pomidorow? w „Anielskiej kuchni”.
Dwunast? edycj? festiwalu  patronatem honorowym obj?? Wojewoda Lubuski W?adys?aw Dajczak i Wójt Gminy Górzyca Robert Stolarski.
 Patronat medialny nad festiwalem sprawowali: TVP 3 Gorzów Wlkp., Gazeta Lubuska, s?ubicki portal informacyjny  S?ubice24.pl,  telewizja HTS S?ubice oraz miesi?cznik regionalny Pogranicze Lubuskie.

Nasz? imprez? uda?o si? zrealizowa? mi?dzy innymi dzi?ki anielskim sercom naszych sponsorów. Z tego miejsca kierujemy podzi?kowania:
Dla Pana Roberta Stolarskiego- Wójta Gminy Górzyca
Dla Pana – Leszka Bajona- Starosty Powiatu S?ubickiego
Dla Pani Edyty Staniszewskiej – dyrektora Oddzia?u  GBS w Barlinku
Dla Pana Bart?omieja Kaszkowiaka – Piekarnia „BARTEK” w Górzycy
Dla Pani Joanny Maczulis- Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia „Humanitas”
Dla Pani Ireny Ambroziak- So?tys wsi Górzyca wraz z Rad? So?eck?
Dla Pana  Bogus?awa  Pietrowa- RSP Golice
Dla Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w ?abicach
Dla Delikatesów Centrum w Górzycy
Dla Pani Danuty Wróbel i Pani El?biety Ko?odziej


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »