FESTIWAL ANIO?ÓW
Zapraszamy wszystkich ch?tnych na II edycj? Festiwalu Anio?ów,
który odb?dzie si? dn. 12.12.2008r. o godz. 9.00 w
Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich.
REGULAMIN   FESTIWALU:

1.   Organizator:  Gminny O?rodek Kultury w Górzycy
2.   Patronat:       Wicewojewoda Lubuski Jan ?wirepo
3.   Miejsce:        Gminny O?rodek Kultury w Górzycy
4.   Termin:         12.12.2007r. Godz. 9.00
5.   Cele:
• popularyzacja ró?nych gatunków plastycznych
• wymiana do?wiadcze? artystycznych i twórczych
• wprowadzenie w nastrój ?wi?t Bo?ego Narodzenia
• prezentacja umiej?tno?ci i dorobku artystycznego wykonawców dzieci?cych
  i m?odzie?owych
6.   Uczestnicy: Do udzia?u w Festiwalu zapraszamy dzieci, m?odzie? i osoby doros?e w nast?puj?cych kategoriach wiekowych:
• I – uczniowie klas 1-3 szko?y podstawowej
• II – uczniowie klas 4-6 szko?y podstawowej
• III – m?odzie? gimnazjalna i ze szkó? ?rednich
• IV - doro?li
7.    Zasi?g festiwalu: Festiwal ma zasi?g powiatowy.
8.    Zasady uczestnictwa i terminy:
• prace plastyczno-techniczne pt. „Mój anio? stró?” mog? by? wykonane nast?puj?cymi technikami:
 pastele, akwarela i techniki wodne, obraz olejny, ceramika, masa solna, gips, rze?ba, batik, witra?, metaloplastyka, kordonek,
• scenka rodzajowa o tematyce anielskiej nie mo?e przekracza? 10 min, a liczba wyst?puj?cych max 4 osoby,
• utwory muzyczne nie mog? przekracza? 3 min.
• wiersze – format A4
• ka?d? grup? reprezentuje anio?
• w terminie do 08.12.2008r. nale?y przes?a? na adres organizatora kart? zg?oszenia
9.   Nagrody: Ocenie podlega? b?d? walory artystyczne, kreatywno?? i pomys?, estetyka wykonania.
• podzia? nagród le?y w gestii komisji
• laureaci otrzymaj? nagrody rzeczowe oraz pami?tkowe dyplomy
• werdykt komisji jest ostateczny
• nagrodzone prace zostan? wystawione w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich i przechodz? na w?asno?? organizatora.
10.    Sprawy organizacyjne:
• ka?da praca powinna by? opisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy
• zg?oszenie prac jest jednoznaczne z akceptacj? regulaminu festiwalu
• w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.                           
11.    Miejsce sk?adania prac: Gminny O?rodek Kultury ul. Polna 8/1, 69-113 Górzyca.

                                                                                                    Z anielskim pozdrowieniem
                                                                                                        ORGANIZATORZY

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »