Jeszcze Polska nie zgin??a, kiedy my ?yjemy...
11 listopada to najwa?niejsze ?wi?to narodowe w Polsce. W tym roku ma ono charakter wyj?tkowy, mija  100 lat od odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci. T? wyj?tkow? rocznic? pod has?em „Pe?ni wdzi?czno?ci za dar Niepodleg?o?ci” ?wi?towali?my równie? w naszej Gminie.
Obchody rozpocz??y si? 7 listopada 2018r. od  „Patriotycznych  spotka? z poezj?”. Uroczysto?? zgromadzi?a w go?cinnych murach Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy ok 80 mieszka?ców i czytelników biblioteki, aby ?wi?towa? t? wspania?? rocznic?. Pie?ni patriotyczne zaprezentowa?y dzieci ze Szko?y Podstawowej w Górzycy i m?odzie? gimnazjalna, które zaprosi?y wszystkich do wspólnego ?piewania przy akompaniamencie gitary. Nie zabrak?o domowych wypiekach i pysznej herbaty. 
Wolna Polska jest najwy?szym dobrem ka?dego Polaka. 11 listopada w Ko?ciele Matki ?aski Bo?ej w Górzycy mieszka?cy wspólnie ?wi?towali  dzie?,  w którym  Pa?stwo Polskie narodzi?o si? na nowo.
Obchody rozpocz??y si? koronk? za Ojczyzn? z udzia?em pocztów sztandarowych Szko?y Podstawowej w Górzycy oraz Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Górzycy i Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Czarnowie oraz uroczystym od?piewaniem przez licznie przyby?ych mieszka?ców hymnu pa?stwowego.
Nast?pnie w  bloku artystycznym udzia? wzi??y dzieci z Pracowni Edukacji Kulturalnej dzia?aj?cej przy GOK, Niepublicznego Przedszkola „S?oneczko”, uczniowie Szko?y Podstawowej w Górzycy oraz zespó? „M?odzi Duchem”.
Na zako?czenie bloku artystycznego z repertuarem pie?ni patriotycznych i ?o?nierskich pn. „Ojcom Niepodleg?o?ci” wyst?pi? nale??cy do czo?owych zespo?ów amatorskich w Polsce Wyrzyski Chór M?ski pod przewodnictwem dyrygenta pana Piotra Ja?czaka. Koncert Chóru wzbudzi? uznanie i zachwyt wielu mieszka?ców naszej gminy.
Dzieci, m?odzie?, mieszka?cy i zaproszeni go?cie w bia?o-czerwonym od flag i kotylionów korowodzie przeszli wspólnie do miejsca gdzie, z inicjatywy ks. Proboszcza Czes?awa Grzelaka Wójt Gminy Górzyca pan Robert Stolarski ods?oni? tablic? upami?tniaj?c? obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci oraz pami?ci tym, którzy o t? Niepodleg?o?? walczyli, nast?pnie uroczystego jej po?wi?cona dokona? ks. Proboszcz. Pod koniec uroczysto?ci przedstawiciele W?adz Gminy, Szko?y oraz Jednostek Samorz?du z?o?yli pod pami?tkow? tablic? wi?zanki kwiatów. Ca?o?? uroczysto?ci zwie?czy? pokaz fajerwerków „dla Niepodleg?ej”.
Odzyskanie Niepodleg?o?ci  uczczono  równie? 13 listopada br. podczas  Gminnego  Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej  poprzez przypomnienie wspania?ej polskiej poezji, która od wieków zach?ca?a do walki, wspiera?a dobrym s?owem, kszta?towa?a postawy obywatelsko-patriotyczne, poezji  w której szukano pocieszenia i otuchy w najbardziej dramatycznych momentach historii Polski.  
Do konkursu zg?osi?o si? ponad 50 uczestników z 4 kategorii wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III, IV-VI , VII-VIII SP oraz gimnazjali?ci. Wszyscy laureaci otrzymali pami?tkowe dyplomy i oraz przepi?kne nagrody ksi??kowe.

Sk?adamy podzi?kowania wszystkim, którzy wsparli nas przy organizacji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polsk?  niepodleg?o?ci.
Wioletta Sitko - Wrótniak
 
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »