MIKO?AJKI Z GMINNYM O?RODKIEM KULTURY

                                                                                 „Cz?owiek jest wielki nie przez to co ma,                                                                                       nie przez to kim jest, lecz przez to                                              Szanowni Pa?stwo,                                                   czym si? dzieli z innymi”
                                                                                                                         /Jan Pawe? II/

Gminny O?rodek Kultury w Górzycy pragnie zaprosi? Pa?stwa Firm?
do udzia?u w akcji „Miko?ajki '2008” organizowanej 6 grudnia 2008r.
przez nasz? instytucj? dla dzieci z terenu gminy Górzyca.     Poprzez swoj? akcj? chcemy dostarczy? dzieciom prezenty, które cho? na chwile wnios?  
w ich ?ycie rado??, wywo?aj? u?miech na ich twarzach cho?by na jeden dzie?.
    Zwracamy sie zatem do Pa?stwa z serdeczn? pro?b? o wsparcie rzeczowe w formie:
s?odyczy, wypieków, zabawek, maskotek, ksi??eczek, pi?ek, puzzli, kredek, itp. lub wsparcie
w formie pieni??nej, poprzez wp?at? na konto instytucji: BS O?no Lub.73 8369 0008 0064 3193 3000 0010.
W tytule wp?aty:darowizna –„Miko?ajki '2008.”
B?dziemy Pa?stwu wdzi?czni za ka?d? ofiarowan? pomoc, któr? przyjmiemy z rado?ci?.
    W zamian oferujemy Pa?stwu:
• umieszczenie na naszej stronie internetowej www.sport.kultura.gorzyca.pl loga Sponsora;
• prawo upowszechniania informacji o sponsoringu w folderach reklamowych lub innych  
  materia?ach promocyjnych Darczy?cy;
• podzi?kowanie dla Fundatora;
• wzmocnienie wizerunku Pa?stwa firmy jako instytucji wspieraj?cej dzia?ania kulturalne;
• niewymiern? wdzi?czno?? i uznanie ze strony dzieci oraz pracowników Gminnego O?rodka
  Kultury w Górzycy.
    Maj?c nadziej? na Pa?stwa ?yczliw? reakcj? na nasz apel, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (095) 759-12-36.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »