OTWARCIE ROKU KULTURALNEGO 2008/2009
10 pa?dziernika 2008 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy uroczy?cie
 zainaugurowano Otwarcie Roku Kulturalnego 2008/2009.  Wieczór rozpocz??
 si? monodramem „ Oszala?a” w wykonaniu Magdaleny Tkacz- Laureatki
 Ogólnopolskiego Przegl?du Monodramistów w Zgorzelcu.

 „Nasz? si?? i dum? s? przede wszystkim wspaniali ludzie dzia?aj?cy na rzecz kultury i sportu.
Ambitni i oddani swojej pracy animatorzy kultury, instruktorzy sportu oraz pozostali pracownicy GOK”
tymi s?owami dyrektor GOK Ma?gorzata Gniewczy?ska podzi?kowa?a pracownikom za prac?, pasj?,
pomys?owo?? i kreatywno?? w dzia?aniach sportowo-kulturalnych w mijaj?cym roku.
Swoj? obecno?ci? na tej uroczysto?ci zaszczycili nas Wójt Gminy Górzyca Tomasz Kowalczyk,
Sekretarz UG Maria Palichleb, Przewodnicz?ca Rady Gminy Maria Sykstus, którzy z?o?yli na r?ce
dyrektora GOK list gratulacyjny z wyrazami uznania za organizacj? wydarze? kulturalnych i sportowych
podejmowanych w sezonie 2007/2008, a w szczególno?ci wzorow? organizacj? XI Ogólnopolskich Igrzysk
LZS w Kolarstwie Szosowym- S?ubice-Górzyca 2008 r. Inauguracja roku kulturalnego to okazja do
podsumowania minionego okresu. Dyrektor Ma?gorzata Gniewczy?ska przypomnia?a zebranym go?ciom
wa?niejsze wydarzenia kulturalne i sportowe przy pomocy  prezentacji multimedialnej oraz podzi?kowa?a
tym, którzy si? do nich przyczynili.

  Za okazane wsparcie finansowe i wspó?prac?  podzi?kowania otrzymali:
Marcin Jab?o?ski Marsza?ek Województwa,
Aniela Kijkowska Dyrektor Banku Spó?dzielczego w O?nie Lub.,
Stefan Bili?ski Prezes Spó?ki „Fuksja”w Kostrzynie nad Odr? ,
Grzegorz Moczulski Prezes Spó?ki „Dotal” w Kostrzynie nad Odr?
Miros?aw Robaszy?ski  PPH Sp. z o.o. VIOLA z Cybinki,
Leszek Kunicki Prezes Agro-Bor Louisa Kostrzyn nad Odr?,
Dariusz Ko?czal Prezes GBS w  Gorzowie Wlkp,
Pawe? Kowalczyk I Wiceprezes GBS w Gorzowie Wlkp. ,
Jaros?aw Dyrkacz Dyrektor GBS w Gorzowie Wlkp.
Ireneusz Horyza Prywatny Przedsi?biorca ze S?ubic,
Krzysztof Krupa Prywatny Przedsi?biorca z Górzycy
Artur Opali?ski Nadle?nictwo O?no Lubuskie
Renata Nowak Dyrektor Oddzia?u Banku zachodniego WBK w Kostrzynie
Piotr Czernicki  Komenda Powiatowa Policji w S?ubicach
Krzysztof Czak Komendant Stra?y Granicznej w ?wiecku
Zbigniew Nerko Kierownik Zak?adu Gospodarki Komunalnej w Górzycy


Dyrektor GOK podzi?kowa?a równie? wszystkim, którzy okazali swoj? pomoc przy organizacji
Kolarstwa Szosowego na terenie Gminy Górzyca  w ramach XI Ogólnopolskich Igrzysk LZS:
Stanis?awowi Piórkowskiemu Komendantowi Placówki Stra?y Granicznej w Kostrzynie nad Odr?,
Jackowi Koncewiczowi Komendantowi Powiatowemu Stra?y Po?arnej w S?ubicach,
Aleksandrowi Gier?achowi Komendantowi Powiatowemu Policji w S?ubicach,
Micha?owi Fr?ckowiakowi Naczelnikowi Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. ,
Ewie Urbaniak Sekretarz Miasta i Gminy O?no Lubuskim,
P?k S?awomirowi Kuliczkowskiemu  JW. w W?drzynie
  Szczególne  podzi?kowania dyrektor GOK z?o?y?a  na r?ce Wójta Gminy Górzyca  za
zaanga?owanie, pomoc i wk?ad w szerzenie kultury i sportu w?ród mieszka?ców Gminy Górzyca.
Na zako?czenie swój dorobek artystyczny zaprezentowa? Amatorski Ruch Artystyczny:
Zespó? ?piewaczy „Odrzanki”, „ Górzyczanie” oraz Górzycka Kapela Ludowa.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »