KRWIOBUS w Górzycy! 18 sierpnia 2018 r. Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny!

Wed?ug statystyk ?rednio 1 z 10 osób przebywaj?cych w szpitalu potrzebuje transfuzji krwi – to lek nie do zast?pienia. Krew w Górzycy b?dzie mo?na odda? w specjalnym mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zawieraj?cym specjalistyczny sprz?t, który spe?nia takie same standardy jak w szpitalach czy przychodniach. O krwiodawców zadba do?wiadczony personel medyczny. Krwiobus pojawi si? na parkingu Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy przy ul. Ró?anej 41, w godz. 11:00-15:00.

 

Krwiobusy to potoczna nazwa mobilnych punktów poboru krwi. S? to autobusy ze specjalistycznym wyposa?eniem, które pozwala przeprowadza? akcje krwiodawstwa w miejscowo?ciach le??cych daleko zarówno od Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jak i ich oddzia?ów terenowych. Natomiast w du?ych miastach pozwalaj? zorganizowa? zbiórki krwi w dniach wolnych od pracy. Na chwil? obecn? w Polsce jest 38 mobilnych punktów poboru krwi z czego a? 19 krwiobusów zosta?o zakupionych w ramach programu „Zapewnienie samowystarczalno?ci RP w zakresie krwi, jej sk?adników i produktów krwiopochodnych”. To w?a?nie m.in. dzi?ki nim w 2013 roku przeprowadzono ponad 12 000 akcji wyjazdowych.
Zbiórka krwi towarzyszy? b?dzie Turniejowi Pi?ki No?nej w ramach programu TORNEO Lubuskie po??czonemu z Festynem dla dzieci ,,?egnamy wakacje”.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »