Zwyci?zcy pierwszego turnieju siatkówki pla?owej!
W dniu 27.06.2018 r. w Radówku odby? si? zaleg?y turniej siatkówki pla?owej. W turnieju udzia? wzi??y 
3 dru?yny. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonali Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski, dyrektor 
Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska oraz so?tys Wsi Radówek Pani Alicja 
Szary. Turniej rozgrywany by? systemem ka?dy z ka?dym do dwóch wygranych setów. Ka?da z dru?yn 
otrzyma?a punkty za udzia?, które zostan? podliczone w trzecim, ostatnim turnieju. Podczas turnieju 
trwa?y równie? ro?nego rodzaju gry i zabawy dla dzieci.


Wyniki ko?cowe:
I miejsce Rados?aw Oprzalski    50 pkt
          Grzegorz Wróbel   

II miejsce Kamil Gawda          40 pkt
           Jakub Wróbel

III miejsce Krystian Jasi?ski   30 pkt
    Filip ?witalski 

Sporz?dzi?:
Mateusz Podlipski


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »