ZAPRASZAMY NA KONCERTY!
Maj?c na wzgl?dzie niezadowalaj?cy dost?p mieszka?ców wsi
do szeroko rozumianej kultury, Gminny O?rodek Kultury przygotowa?
projekt pn. Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyczny ?ladami Biskupstwa Lubuskiego.

Projekt jest dofinansowany ze ?rodków Fundacji Wspó?pracy Polsko-Niemieckiej
z siedzib? w Warszawie i zak?ada organizacj? cyklu koncertów muzyki klasycznej.
Koncerty odbywa? si? b?d? w Ko?cio?ach - bowiem Ko?ció? pe?ni funkcj? integracyjn?
kultury - zlokalizowanych na terenie gminy Górzyca oraz jeden koncert odb?dzie si? w
partnerskiej miejscowo?ci Lebus zgodnie z opracowanym harmonogramem.
Nale?y podkre?li?, ?e teren przygraniczny obejmuj?cy swoim zasi?giem gmin?
Górzyca oraz Lebus to jedne z wa?niejszych o?rodków biskupstwa na obszarze
diecezji lubuskiej. Poprzez realizacj? projektu chcieliby?my przybli?y? mieszka?com
terenów przygranicznych bogat? histori? biskupstwa wskazuj?c na jej wspólne aspekty.

 Program koncertów:

        * Sobota 13.09.2008 Lebus godz 17:00
           Vivaldi "Cztery Pory Roku" Mariusz Monczak
            - skrzypce i kwartet smyczkowy Delos

       * Niedziela 14.09.2008 Czarnów godz 13:00
          Vivaldi "Cztery Pory Roku" Mariusz Monczak
           - skrzypce i kwartet smyczkowy Delos

       * Niedziela 21.09.2008 Zabice godz 13:00
          "Czarodziejski Flet" Jan Krzeszowiec - flet Uwe Streibel – fortepian

        * Niedziela 28.09.2008 Górzyca godz 17:00
           Koncert Galowy Peter Tchaikowski - tenor i orkiestra  

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »