Zako?czenia roku przedszkolnego oraz po?egnanie starszaków
21 czerwca 2018r. odby?a si? w Gminnym O?rodku Kultury uroczysto?? zako?czenia roku przedszkolnego oraz po?egnanie starszaków. Dziesi?? wspólnych miesi?cy, czas nauki i zabawy szybko up?yn?. Dzieci przygotowa?y program artystyczny który przedstawi?y rodzicom i go?ciom. Na uroczysto?? przyby?y w?adze gminy Górzyca, ksi?dz proboszcz oraz inni zaproszeni go?cie. Absolwentom wr?czono dyplomy uko?czenia Pracowni edukacji Kulturalnej oraz ksi??kowy upominek, przedszkolakom dyplomy za rok wspólnej nauki i zabawy. Po dyplomach nadszed? czas podzi?kowa? dla rodziców, którzy byli zaanga?owani w ?ycie Pracowni Edukacji Kulturalnej i udzielali si? bezinteresownie w ci?gu roku przedszkolnego. Dzieci przekaza?y na r?ce dyrektor Gminnego O?rodka Kultury pani Ma?gorzaty Gniewczy?skiej pami?tkowe tablo kwiaty i gor?ce podzi?kowania. Przedszkolaki podzi?kowa?y równie? wychowawczyniom oraz pracownikom Gminnego O?rodka Kultury za opiek?, oraz ?yczliwo??, która towarzyszy?a im przez okres roku przedszkolnego. Uroczysto?? zako?czy? s?odki pocz?stunek, kawa i herbata.  
Sporz?dzi?a Dubec-Sadowska Katarzyna


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »