Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzyca w Lekkiej Atletyce klas 0, 1-3 SP i przedszkoli
W dniu 12 czerwca 2018 r. na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odby?y si? Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzyca w Lekkiej Atletyce, tym razem dla klas zerowych, klas I-III Szkó? Podstawowych oraz przedszkolaków. Swoj? gotowo?? do udzia?u w mistrzostwach zg?osi?y przedszkolaczki z Niepublicznego Przedszkola ,,S?oneczko” w Górzycy oraz przedszkolaki z Pracowni Edukacji Kulturalnej dzia?aj?cej przy Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy . Natomiast starsi uczniowie reprezentowali Szko?? Podstawow? w Górzycy oraz Szko?? Podstawow? w Czarnowie. Oficjalnego otwarcia Mistrzostw dokonali organizatorzy: Dyrektor Szko?y Podstawowej w Górzycy, Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy oraz Wójt Gminy Górzyca. ??cznie ok 150 zawodników i zawodniczek rywalizowa?o ze sob? w trzech konkurencjach lekkoatletycznych tj.: bieg na 40 m, skok w dal oraz rzut pi?eczk? palantow?. Zwyci?zcy otrzymali pami?tkowe dyplomy medale, ponadto wszystkie przedszkolaki i uczniowie klas zerowych otrzymali dyplomy za uczestnictwo w mistrzostwach. Organizatorzy i sponsorzy zapewnili wszystkim dzieciom pieczone kie?baski, bu?eczki i napoje, ponadto ka?de dziecko dosta?o s?odki deser w postaci wafelka i waty cukrowej. Z tego miejsca bardzo dzi?kujemy wszystkim sponsorom – Polsko Niemieckiemu Stowarzyszeniu Humanitas, Piekarni ,,Bartek” w Górzycy oraz So?tysowi i Radzie So?eckiej Wsi Górzyca. Nad bezpiecze?stwem wszystkich uczestników czuwa? profesjonalny ratownik medyczny. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim uczniom za udzia? w Mistrzostwach, a zwyci?zcom serdecznie gratulujemy!

Izabela Rodziewicz


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »