II Edycja turnieju pi?ki siatkowej " PARK VOLLEY "
W dniu 24.08.2008r. w Sta?sku odby?a si? kolejna
II edycja turnieju pi?ki siatkowej " PARK-VOLLEY"o Puchar
Dyrektora Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy. Tradycyjnie ju? impreza ta od kilku lat
cieszy si? du?ym zainteresowaniem o czym ?wiadczy ilo?c
uczestnicz?cych zespo?ów. Wspania?? niepowtarzaln?
atmosfer? imprezy tworz? g?ówni jej inicjatorzy
Czes?aw Jermanowski ora Amadeusz Zygma?ski.
Przy wspó?udziale miejscowych dzia?aczy, a w szczególno?ci
Jana Dellonga - so?tysa wsi, a tak?e radnej Gminy pani
Ma?gorzaty Mazur. Od pocz?tku ka?dy turniej ko?czy si?
wspóln? zabaw? na wolnym powietrzu, podczas której dokonywana
jest dekoracja najlepszych zespo?ów. Tym razem ko?cowa
klasyfikacja przedstawia si? nastepuj?co:

I   miejsce "LUBUSKI"Sta?sk
II  m.     "DEBE?CIAKI" O?no Lub.
III m.     "PITKI"
IV  m.     "S? GORSI"
V   m.     "IMIELNO" Sta?sk
VI  m.     " CZARNE MA?PY" O?no Lub.

Zwyci?zki zespó? reprezentowali:
1. Czes?aw Jermanowski
2. Amadeusz Zygma?ski
3. Zbigniew Ho?owacz
4. Ireneusz Horyza
5. Ireneusz Woronkiewicz
6. Pawe? Ilnicki
7. Przemys?aw Majocha
8. Pawe? Mazur
9. Marek Mi?ta

    Pi?kne puchary oraz dyplomy w imieniu Pani Dyrektor GOK
wr?czyli: Czes?aw Jermanowski, Amadeusz Zygma?ski oraz
Zbigniew Ho?owacz.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »