PODSUMOWANIE KONKURSU WIELKANOCNEGO!
Nie ma ?wi?t Wielkiejnocy bez pisanek, kraszanek i kolorowych stroików, które stanowi? element dekoracyjny wn?trz naszych domów i ?wi?tecznych sto?ów. Kolorowe i zdobione jajka zajmuj? honorowe miejsce w wielkanocnym koszyczku i na uroczystym ?wi?tecznym ?niadaniu. Chrze?cija?ska tradycja zdobienia jajek si?ga 5000 lat wstecz. Jajko wed?ug kultury ludowej pe?ni?o rol? talizmanu, który zabezpiecza? przed z?em. By?o ono symbolem zdrowia, ?ycia, mi?o?ci i p?odno?ci. Pisanki zosta?y tak?e w??czone do elementów symboliki wielkanocnej, oznaczaj? one rodz?c? si? do ?ycia przyrod? i nadziej?, jak? czerpi? chrze?cijanie z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. Aby umili? ten przed?wi?teczny czas oczekiwania, pragniemy aby oprócz szcz??cia i radosnej atmosfery, by? równie? czasem przyjemnej i twórczej zabawy. Dlatego kolejny rok z rz?du organizujemy wielkanocny konkurs na naj?adniejsz? pisank?, kraszank? i stroik wielkanocny. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji zwi?zanej z Wielkim Tygodniem i Wielkanoc?, pog??bianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrz?dowo?ci ludowej, wyszukiwanie talentów artystycznych, pobudzenie inwencji twórczej oraz ukazywanie pozytywnych form sp?dzania czasu. 
W wyznaczonym przez organizatora terminie wp?yn??o ponad 70 prac. W?ród pisanek dominowa?y zdobienia z cekinów, wycinanek, wzory wyklejane z ziaren, czy koralików, nie zabrak?o równie? wydmuszek malowanych farbkami i brokatami, czy pisanek imituj?cych kurczaczki wielkanocne. Natomiast stroiki przybiera?y formy kolorowych drzewek, zaj?ców wielkanocnych oraz ró?nych kompozycji b?d?cych idealn? dekoracj? ?wi?tecznego sto?u.  Jury w sk?adzie: Krystyna Sylwestrzak – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Górzycy, Izabela Barszczewska – instruktor terapii zaj?ciowej w Warsztacie Terapii Zaj?ciowej w ?abicach, Wioletta Sitko-Wrótniak i Izabela Rodziewicz – reprezentuj?ce Gminny O?rodek Kultury w Górzycy, mia?o nie lada zadanie, by spo?ród tylu pi?knych prac wybra? te najpi?kniejsze, wyj?tkowe i niepowtarzalne. Ostatecznie nagrodzonych zosta?o 41 uczestników konkursu. W dniu 28 marca 2018 r. wszyscy laureaci zostali zaproszeni na symboliczne ?niadanko wielkanocne, podczas którego uroczystego wr?czenia nagród i pami?tkowych dyplomów dokonali: Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy – Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska, Wójt Gminy Górzyca – Pan Robert Stolarski, Wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Górzyca – Pan Ryszard D?bi?ski, Dyrektor Szko?y Podstawowej w Górzycy – Pani Ewa Thiemann, Kierownik Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w ?abicach – Pani Monika Karasi?ska, So?tys Wsi Górzyca – Pani Irena Ambroziak oraz lokalni arty?ci Pani Tadeusza Dziadosz i Pan Tadeusz Kramek. Pe?na lista osób nagrodzonych i wyró?nionych znajduje si? na stronie www.sport.kultura.gorzyca.pl oraz na profilu GOK na portalu spo?eczno?ciowym  www.facebook.pl . 
Mi?? niespodziank? dla wszystkich zwyci?zców i zaproszonych go?ci by? krótki wyst?p ma?ych artystów z Pracowni Edukacji Kulturalnej dzia?aj?cej przy Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy. Dzieci przygotowane przez Panie Wychowawczynie – Katarzyn? Dubec-Sadowsk? i Danut? Palichleb za?piewa?y dla nas dwie wiosenne, ?wi?teczne piosenki. Ca?e wydarzenie uwiecznione zosta?o przez lokaln? telewizj? HTS S?ubice. Po cz??ci oficjalnej odby?o si? symboliczne ?niadanko wielkanocne, podczas którego tradycyjnie nie zabrak?o symbolicznego jajeczka, wielkanocnej baby i ?urku. Z tego miejsca bardzo dzi?kujemy sponsorowi pysznych jajeczek Przewodnicz?cemu Rady Gminy Górzyca – Panu Krzysztofowi Ba?ce oraz wszystkim tym, którzy co roku wspieraj? nas w wielkanocnych przedsi?wzi?ciach, sk?adaj?c im moc serdecznych ?ycze? na zbli?aj?ce si? ?wi?ta Wielkanocne.
Sporz?dzi?a: Izabela Rodziewicz


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »