Dominika ze z?otem i srebrem Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego w Smolcu!
Dominika ze z?otem i srebrem Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego w Smolcu!
Na kortach efektownego obiektu tenisowego w Smolcu pod Wroc?awiem rozegrano Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatek (do lat 12) - Otwarte Mistrzostwa Smolca. Organizatorem zawodów by? UKS SPORTAKUS Wroc?aw. W tych silnie obsadzonych zawodach Polskiego Zwi?zku Tenisowego kolejny raz ?wietnie spisa?a si? Dominika Podhajecka. Zawodniczka GKT Smecz Górzyca zwyci??y?a w grze podwójnej oraz zaj??a drugie miejsce w grze pojedynczej.
 
 

W deblu rozgrywki zaw??ono do 8 najwy?ej sklasyfikowanych par (ranking indywidualny 2 zawodniczek). W zawodach Dominice partnerowa?a Oliwia J?drzejak (AZS Pozna? - córka Tomasza J?drzejaka ?u?lowca, medalisty i mistrza Polski). W pierwszej rundzie Dominika i Oliwka nie da?y szans parze Amelia Stochnia? - Ewa Zdzieb?o (obie KS AZS AWF Wroc?aw) pokonuj?c wroc?awianki bez straty gema (6:0, 6:0). W pó?finale na „nasz?” par? czeka?y faworytki zawodów Monika Stankiewicz (KT GAT Gda?sk, wcze?niej Legia Warszawa - wielokrotna medalistka mistrzostw Polski oraz br?zowa medalistka Dru?ynowych Mistrzostw Europy z lutego 2018 r.) oraz utalentowana Maja Pawelska (KS Mostostal Zabrze - siostra Mistrza Polski do lat 14, jedynego w historii Polaka, który wygra? legendarny turniej tenisowy w Pary?u Longines Future Tennis Aces, córka znakomitej pi?karki r?cznej i kilkukrotnego mistrza Polski w nurkowaniu z monop?etw?). Dominika i Oliwia nie przestraszy?y si? swoich rywalek i od pocz?tku próbowa?y narzuci? swój styl gry, oparty na sprycie Oliwki przy siatce i dynamicznych atakach Dominiki z g??bi kortu. Takie nastawienie pozwoli?o od pocz?tku spotkania na pewn? przewag? naszych zawodniczek, które prowadzi?y w pierwszym secie nawet 4:2, niestety w tym momencie losy seta si? odmieni?y i to rywalki wygra?y ostatecznie pierwszego seta 6:4. Sytuacja ta nie zrazi?a na szcz??cie naszych zawodniczek, które od pocz?tku obj??y prowadzenie w drugim secie, tym razem nie pozwalaj?c go sobie odebra? i pewnie zwyci??aj?c w tej partii 6:2. W trzecim secie rozgrywanym w konwencji super tie breaka (do 10 punktów) Dominika i Oliwia wygra?y 10:6!
W finale gry podwójnej na nasze reprezentantki czeka?a para rozstawiona z nr 1 w zawodach Antonina Heli?ska (SAT Szczecin) - Jagna Ma?kowska (AZS Pozna?). Mecz nie zacz?? si? dobrze dla naszej pary, która do?? ?atwo przegra?a pierwszego seta 2:6 i przegrywa?a ju? w drugiej partii 0:3. Na taki wynik meczu wp?yw móg? mie? fakt, i? Oliwia 3 dnia zawodów nie gra?a zadnego meczu (w singlu odpad?a w pierwszej rundzie po przegranej z Maj? Pawelsk?), a Dominika tego dnia jako jedyna rozgrywa?a ju? 3-ie swoje spotkanie (po pó?finale i finale singla). Na szcz??cie nasze reprezentantki odnalaz?y swój rytm, wygra?y … 6 gemów z rz?du (6:3) i wyrówna?y wynik spotkania. W emocjonuj?cym super tie breaku Dominika i Oliwia zafundowa?y sporo emocji (prowadzi?y ju? nawet 9:5) zwyci??aj?c ostatecznie 10:8, a w ca?ym spotkaniu 2:1 w setach, uzyskuj?c tytu? mistrzy? Smolca. 
W grze pojedynczej, ze wzgl?du na wysokie rozstawienie zawodniczka GKT Smecz Górzyca mia?a woln? pierwsz? rund?. W drugiej na drodze naszej reprezentantki stan??a Aleksandra Mrzyg?ód (KT Clarena Wroc?aw), która pokona?a wcze?niej 6:3, 6:4 Emm? Palus (KKT Wroc?aw). Dominika pewnie, trac?c tylko jednego gema pokona?a swoj? rywalk? (6:1, 6:0).   W ?wier?finale na lubuszank? czeka?a utalentowana i niebezpieczna Nadia Kulbiej (SAT Szczecin). Dominika pokona?a (kolejny raz) w dwóch setach, obecnie 12 rakiet? kraju 6:1, 6:3. W pó?finale zawodów na drodze naszej reprezentantki stan??a jej kolejna „etatowa” rywalka Jagna Ma?kowska (AZS Pozna?), rozstawiona w zawodach z nr 4. Wracaj?ca do wielkiej formy podopieczna trenerów Daniela Podhajeckiego i Roberta Godlewskiego kolejny raz ogra?a swoj? kole?ank? bez straty seta, trac?c tym razem zaledwie 3 gemy, zwyci??aj?c efektownie 6:1, 6:2!
W finale Dominika zmierzy?a si? z czo?ow? tenisistk? Europy Monik? Stankiewicz (KT GAT Gda?sk), która do fina?u straci?a zaledwie … 2 gemy (I-a runda wolna, II-a 6:0, 6:1, ?wier?fina? 6:0, 6:0, pó?fina? 6:0, 6:1)! Zawodniczka GKT Smecz Górzyca zaskoczy?a swoj? kole?ank? z kadry Polski obejmuj?c prowadzenie w pierwszym secie 1:0, a nast?pnie 2:1. Niestety niezwykle do?wiadczona rywalka trenuj?ca na co dzie? w Warszawie, mimo ogromnych emocji wysz?a na prowadzenie 3:2. W szóstym by? mo?e decyduj?cym gemie pierwszego seta Dominika nie wykorzysta?a prowadzenia 40:0 i zamiast wyrównania stanu spotkania, przeciwniczka odskoczy?a na 4:2. Ostatecznie po wielkiej walce, gemach rozgrywanych na przewagi zwyci??y?a 6:3 bardziej do?wiadczona i du?o wi?cej trenuj?ca Monika Stankiewicz. W drugiej partii warszawianka posz?a za ciosem i obj??a prowadzenie na 3:0, ale Dominika kolejny raz pokaza?a charakter i niezwyk?y potencja? jaki w niej drzemie wygrywaj?c kolejne 2 gemy i prowadz?c w nast?pnym. Niestety Dominice przez wcze?niejsze problemy zdrowotne i kontuzje z pewno?ci? zabrak?o ogrania na najwy?szym europejskim poziomie, jakiego do?wiadczy? mog?a (skutecznie) Monika, która znalaz?a sposób na niezwykle szybko i agresywnie graj?c? lubuszank?. Ten niezwykle emocjonuj?cy mecz stoj?cy na bardzo wysokim poziomie sportowym wygra?a ostatecznie Monika Stankiewicz 6:3, 6:2, ale ogromne brawa nale?? si? równie? Dominice, która mo?e tylko pomarzy? o takich warunkach treningowych jak ma kole?anka. Warty podkre?lenia jest równie? efektowny styl w jakim Dominika dotar?a do fina?u imprezy w Smolcu (bez straty seta i tylko 8 po stronie rywalek).  

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »