Czym by?by ?wiat bez kobiet  matek, bab?, ?on, córek
8 marca obchodzimy Dzie? Kobiet. To dzie? wyj?tkowy, przede wszystkim dla Pa?. Wi?kszo?? z nich tego dnia cieszy si? niezwykle z otrzymanych kwiatów i  ?ycze?. Jednak kwiaty i ?yczenia to nie wszystko. Bardzo istotne jest mi?e sp?dzenie tego jedynego dnia w roku. Warto zatem sprawi?, aby tego dnia ka?da kobieta poczu?a si? rzeczywi?cie wyj?tkowo i pi?knie. W zwi?zku z tym , po raz kolejny Gminny O?rodek Kultury w Górzycy zorganizowa? 11 marca 2018r. 

„Integracyjne Spotkanie Kobiet”. Przy wej?ciu tradycyjnie ka?da z Pa? otrzyma?a upominek. Uroczystego przywitania wszystkich przyby?ych Pa? dokona?a Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy – Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska, ?yczenia z?o?y?   Wójt Gminy Górzyca Pan Robert Stolarski oraz Pan Józef Wroc?awski ze Zwi?zku Emerytów i Rencistów w Kostrzynie nad Odr?. Nast?pnie rozpocz?? si? program. Jako pierwsza z mini recitalem wyst?pi?a laureatka „Szansy na sukces” Pani Edyta Kr?giel ze S?ubic, której pi?kny charyzmatyczny g?os zachwyci? publiczno??.
Kolejnym punktem  w programie by?a farsa ma??e?ska „Separacja” w wykonaniu Mariusza Marczyka i Zofii Zo?, aktorów Sceny ”Rode” z Krakowa . Sztuka by?a opowie?ci? o ma??e?stwie nauczycielskim, które prze?ywszy ze sob? ?wier? wieku wkracza w faz? nieuchronnego kryzysu. B?yskotliwe dialogi i humor sta?y si? gwarancj? znakomitej zabawy. Po spektaklu rozlosowane zosta?y nagrody - upominki. Swoj? twórczo?? zaprezentowali równie? lokalni arty?ci. Pani Tadeusza Dziadosz cz?onkini Roboczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp., która zaprezentowa?a wiersz pt. „Obalenie stereotypów kobiety” oraz  Pan Tadeusz Kramek, który na t? okoliczno?? przygotowa? wiersz pt. „?wi?to kobiet”. Na zako?czenie wieczoru na przyby?e Panie czeka?a s?odka niespodzianka w postaci tortu ufundowanego przez Pana Andrzeja Udziel? w?a?ciciela piekarni „Mika” w Kowalowie. 
Podczas trwania „Integracyjnego Spotkania Kobiet” mo?na by?o wykona? badania mammograficzne, w ramach profilaktyki raka piersi, w  podstawionym przez NZOZ „Diagnostyk" z Zielonej Góry mammobusie. Panie, które nie zd??y?y si? jeszcze przebada? zapraszamy 04.04.br. od godz. 8:00 Centrum Spotka? Polsko – Niemieckich w Górzycy.

Wioletta Sitko-Wrótniak

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »