Na Feriadzie fajnie jest, co dzie? du?o dzieje si?
Jak co roku  Gminny O?rodek Kultury w Górzycy z my?l? o dzieciach odpoczywaj?cych od nauki zorganizowa? w terminie 19-23 lutego 2018r. „Feriad?”. W programie tegorocznej „Feriady” znalaz?y si? ró?norodne zaj?cia  maj?ce na celu pobudzenie kreatywno?ci oraz ciekawe i  aktywne  sp?dzenie  czasu wolnego od nauki. Przez ca?y tydzie?  w Gminnym O?rodku Kultury w Górzycy odbywa?y si? zaj?cia pod okiem profesjonalnych instruktorów. Tegoroczn? „Feriad?” dzieci rozpocz??y od pogadanki z policjantami na temat  bezpiecze?stwa podczas wypoczynku .Program tegorocznej „Feriady” by? bardzo urozmaicony, dzieci m.in wzi??y udzia? w zaj?ciach przygotowanych przez M?odzie?owe Centrum Karier z Kostrzyna nad Odr? , podczas których  w formie quizów, konkursów i zabaw poznawa?y tajniki zawodów, bawi?c si? doskonali?y j?zyk niemiecki , przygotowa?y maski karnawa?owe na bal i wzi??y udzia? w „Warsztatach filcowania”  w Muzeum ??ki z u?yciem we?ny z owiec hodowanych w Owczarach. Nie lada atrakcj? okaza? si? wyjazd do Fun Jump – parku trampolin w Gorzowie Wlkp., który by? nie tylko dobr? zabaw?, ale równie? ?wietnym sposobem na zbudowanie wzajemnych relacji pomi?dzy dzie?mi. W programie „Feriady” nie zabrak?o  spektaklu teatralnego dla wszystkich ch?tnych dzieci pt. „Królewna ?nie?ka i 7 krasnoludków”. Podsumowaniem ca?otygodniowych zaj?? by? bal karnawa?owy z konkursami poprzedzony wspólnym pieczeniem i degustacj? pizzy. Ka?de dziecko otrzyma?o za udzia? w „Feriadzie”  pami?tkowy dyplom i s?odki upominek .
W ka?dym dniu dzieci  otrzyma?y ciep?? zupk?, a w drodze powrotnej z wycieczki posi?ek zjad?y w Mc Donaldzie.
Dzi?kujemy serdecznie Wójtowi Gminy Górzyca za udost?pnienie gimbusa na wyjazd, Policjantom z Komisariatu Policji w Górzycy  oraz  Paniom  ,które pomog?y nam przy organizacji zaj??: Pani Aleksandrze Murawskiej, Pani Jolancie Zarzeckiej i Paniom z M?odzie?owego Centrum Karier w Kostrzynie nad Odr?.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »