X Lubuskie ?wi?to Plonów
Dnia 15 sierpnia w Sanktuarium Maryjnym w Rokitnie
odby?o si? X Lubuskie ?wi?to Plonów po??czone z
Do?ynkami Diecezjalnymi. Organizatorami tegorocznego
?wi?ta plonów byli: Urz?d Marsza?kowski Województwa
Lubuskiego, Kuria Diecezjalna Zielonogórsko-Gorzowska,
Starostwo Powiatowe w Mi?dzyrzeczu i Urz?d Gminy w
Przytocznej. Nasz? gmin? godnie reprezentowa?a 5-osobowa
delegacja z so?ectwa Czarnów.Wieniec do?ynkowy wykonany
przez pani? Janin? Kry? zaj?? II miejsce.                             
"Nie pami?tam, który to ju? z kolei wieniec, który
wij?" - oznajmi?a mi podczas naszej rozmowy pani
Janina Kry?, twórczyni wie?ca na do?ynki wojewódzkie
i gminne. Pani Janina jest mistrzyni? w swojej klasie.
Sama posiad?a t? trudn? i jak?e odpowiedzialn? sztuk?.
Warto podkre?li?, ?e pani Janina posiada wyj?tkowe
uzdolnienia manualne. Swoje dzie?a tworzy przede wszystkim
na potrzeby gminnych, powiatowych do?ynek, ale te? na
do?ynki parafialne.
Tegoroczny wieniec w swojej wymowie nawi?zuje kszta?tem
do Ko?cio?a.
Konstrukcja no?na dzie?a wykonana jest z drewna,
ca?o?? za? opleciona jest k?osami najdorodniejszych
zbó? zbieranych specjalnie w tym celu w swoim ogrodzie.
Równo dobrane pod wzgl?dem kolorystycznym i wielko?ciowym
k?osy "upinane" s? ma?ymi kupkami i mocowane na drewnianej
ramie. Ka?dy detal jest przez pani? Janin? dopracowywany
szczegó?owo z dba?o?ci? o zachowanie pi?kna i proporcji.
Opleciony misternie zbo?em wieniec dekorowany jest nast?pnie
kwiatami ogrodowymi, owocami i warzywami. Elementem
popularnie wykorzystywanym przez Pani? Janin? do przystrajania
wie?ca do?ynkowego s? ki?cie winogron.
Tegoroczny wieniec to prawdziwy majstersztyk, ale i do?? spore
dzie?o sztuki.
Mistrzyni od samego pocz?tku ma wp?yw na powstaj?ce dzie?o.
To ona s?u?y fachowym doradztwem przy kre?leniu zr?bów
konstrukcji drewnianej, okre?la ilo?? i rodzaj potrzebnego
materia?u oraz elementów dekoracyjnych.
Dzi?kuj? za rozmow? i gratuluj? II miejsca - Anita Podgórska.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »