Dobieg?a ko?ca wystawa fotograficzna "Najpi?kniejsze ptaki Pomorza"
Dobieg? ko?ca czas pobytu  wystawy fotograficznej
"Najpi?kniejsze ptaki Pomorza" na obiektach Gminnego
Domu Kultury. Wystawa sk?ada?a si? ze serii zdj??
znanych polskich fotografików przyrody: Cezarego Korkosza,
Arkadiusza Labuda, Mateusza Matysiaka, Cezarego Pióro i
Artura Tabora.

Na fotografiach mo?na by?o zobaczy? ptaki
wyst?puj?ce na Pomorzu od tych najcz??ciej widywanych na
pla?ach morza do gatunków rzadko spotykanych. Wystawa w
Górzyckim GOK- u by?a jednym z etapów ogólnopolskiego tournee.
Z Górzycy wystawa pow?drowa?a do Krakowa maj?c jeszcze
zago?ci? w Poznaniu i Bia?owie?y. Zako?czenie krajowego
tournee ma mie? miejsce u schy?ku lata kiedy wystawa powróci
na wybrze?e – do Domu Zdrojowego w Jastarni. Pomimo okresu
wakacyjnego wystawa „Najpi?kniejsze ptaki Pomorza” cieszy?a
si? du?a popularno?ci?, a malownicze zdj?cia budzi?y podziw
licznych zwiedzaj?cych. Dyrekcja GOK w Górzycy dzi?kuje Autorom
prac jak równie? pani Ma?gorzacie Gruca za mo?liwo?? goszczenia
 wystawy na swoim terenie.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »