Konkurs Recytatorskiego Poezji Patriotycznej za Nami!

 

 Pragn?? uczci? Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci, Gminny O?rodek Kultury w Górzycy zorganizowa? Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej, który odby? si? 14 listopada. Uczczono odzyskanie niepodleg?o?ci poprzez przypomnienie wspania?ej polskiej poezji, która od wieków zach?ca?a do walki, wspierala dobrym s?owem, kszta?towa?a postawy obywatelsko-patriotyczne, w niej szukano pocieszenia i otuchy w najbardziej dramatycznych momentach historii Polski.  

        Do konkursu zg?osi?o si? 37 uczestników z 4 kategorii wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III, IV-VII oraz gimnazjali?ci. Poziom konkursu by? bardzo wysoki, wszyscy zg?oszeli podeszli do wyboru prezentowanego utworu bardzo rzetelnie, co podkre?la?a wielokrotnie komisja konkursowa. Jury podkre?li?o równie?, ?e poziom m?odych recytatorów by? brdzo wysoki,a wybór laureatów naprawd? trudny. 

         Wszyscy laureaci otrzymali pami?tkowe dyplomy i oraz przepi?kne nagrody ksi??kowe. Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury - Ma?gorzata Gniewczy?ska,  dzi?kuj?c wszystkim za udzia? w konkursie zaprosi?a ju? na obchody 100-lecia odzyskana niepodleg?o?ci, które b?d? mia?y miejsce w roku 2018.

 

   

Wyniki konkursu poni?ej

 

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »