Otwarcie Wioski Internetowej w Radówku 18.07.2008r.
W dniu 18 lipca w miejscowo?ci Radówek odby?o si?
otwarcie „Wioski Internetowej” kszta?cenie na
odleg?o?? na terenach wiejskich. Otwarcie tego
punktu umo?liwi  mieszka?com korzystanie z Internetu,
ze szkole? , oraz nauki j?zyków obcych, a przede
wszystkim  dla nas mieszka?ców b?dziemy mieli
gdzie sp?dza? wolny czas i przy tym si? dokszta?ca?.
Mówi Bartosz  Paliszewski i Kamila Bosak . W otwarciu uczestniczyli :Wójt Gminy Pan Tomasz Kowalczyk,
Koordynator Regionalny Projektu Pan Przemys?aw Raubo,
Kierownik PUP Pan Robert Martyn, Pani sekretarz Gminy
Maria Palichleb, Przewodnicz?ca Rady Gminy Pani Maria Sykstus,
Pan Robert Stolarski, ksi?dz Jan Zych, Kierownik ZK  Pan
Jan Kierbed?, So?tys wsi Laski Lubuskie Pani Anna Kuzio?a oraz
mieszka?cy wsi  Radówek. Ca?o?? poprowadzili Kamila Bosak oraz
Bartosz Paliszewski.
Bartosz i Kamila przedstawili dzia?alno?? tego punktu i zadania.
Nast?pnie zabra? g?os Pan Przemys?aw Raube oraz Pan Wójt Tomasz
Kowalczyk .I wreszcie punkt kulminacyjny przeci?cie wst?gi
do której zaproszono Pani? przewodnicz?c? Mari? Sykstus, Pana
Przemys?awa Raube ,Pana Wójta oraz najm?odsz? mieszkank?
Federowicz Paulink?, która jeszcze  za?piewa?a piosenk? wraz
ze swoj? siostrzyczk? .I tak dotarli?my do ?rodka Centrum na
Prezentacj? multimedialn?, któr? przedstawi? Bartosz Paliszewski.
To nie wszystko wszystkich uczestników zaproszono na s?odki
pocz?stunek , ognisko  oraz ma?? niespodziank? ,któr? to by?y
lody. Cieszymy si? Bardzo mówi jedna z mieszkanek, ?e nasze
dzieci i m?odzie?  maj? takie mo?liwo?ci ,?e mog? si? rozwija? .
Ja nie mia?am takich mo?liwo?ci .W imieniu mieszka?ców ,
chcieliby?my bardzo podzi?kowa? naszym w?adz? ,a sobie ?yczy? mi?ych
i owocnych  spotka?. Podzi?kowania nale?? si? panu Grzegorzowi Dere?,
który nas w to wszystko wprowadzi? i nadzorowa?. No i teraz Wam kochani
 sponsorzy za przepyszne ciasto  pani Alicji Federowicz, Irenie
 Pawlukoj?, Janinie Zeman, Kazimierze Paliszewskiej panu Kami?skiemu
  Franciszkowi za napoje i za t? niespodziank? lodow? Pani  Dyrektor
 Gminnego O?rodka Kultury Ma?gorzacie Gniewczy?skiej.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »