Wyprawa po fortyfikacjach (foto)
W dniu 30.09.2017 r. odby?a si? wyprawa po fortyfikacjach i bunkrach zorganizowana przez Gminny O?rodek Kultury w Górzycy oraz Muzeum Twierdzy Kostrzyn.  Grupa ch?tnych osób z terenu Górzycy  rozpocz??a wypraw? od przej?cia przez stary Kostrzyn, oprowadza? przewodnik Marcin Wichrowski. 
Pan Marcin wyt?umaczy? nam jak powsta?y forty, z czego zosta?y zbudowane i jakie mia?y zastosowanie. Przy okazji odwiedzili?my równie? Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Nast?pnie wybrali?my si? do fortów Gorgast, gdzie oprowadzeni przez przewodnika dowiedzieli?my si? kolejnych nowych ciekawostek. Na podsumowanie zwiedzili?my bunkry znajduj?ce si? mi?dzy Sta?skiem a Spud?owem, sk?d zeszli?my na wigwam podsumowuj?c przy wspólnym pieczeniu kie?basek ca?? wypraw?. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wyprawy, cieszymy si? równie?, ?e dopisa?a nam pogoda. 

 
Sporz?dzi?:
Mateusz Podlipski 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »