"??czy nas historia"
Ludzi mo?e ??czy? wszystko: wspólne pasje i zainteresowania, wi?zy rodzinne, wspólne rozmowy, ch?ci, pragnienia, ludzi ??czy wiara, problemy, pogl?dy,  potrzeby, a nawet interesy.  ??czy ich te? ?rodowisko, wspólne miejsce ?ycia, a nawet mi?o??,  ??czy? mo?e umi?owanie Ojczyzny, poczucie wi?zi mi?dzyludzkiej, patriotyzm lokalny. 2 wrze?nia 2017 roku w parku w Górzycy po??czy?a ludzi historia. 
By?a to historia Górzycy odczytana przez dyrektora Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy, czyli organizatora imprezy, pani? Ma?gorzat? Gniewczy?sk?, poniewa? w 2017 roku Górzyca obchodzi swoje 765-lecie istnienia.  By?a to równie? historia 30 lat istnienia Górzyckiej Kapeli Ludowej, czyli jednego z zespo?ów dzia?aj?cych w ramach amatorskiego ruchu artystycznego w Górzycy. By?a to równie? prahistoria Górzycy, gdy? towarzyszy?a wszystkim wystawa pt. „Bogactwa Górzycy”, któr? wypo?yczy?o Muzeum Twierdzy z Kostrzyna nad Odr?, a dotyczy?a ona bogactw archeologicznych odkopanych w Górzycy. Do obejrzenia by?a równie? wystawa "Górzyca wczoraj i dzi?" stworzona dzi?ki wspó?pracy Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy z mieszka?cem Górzycy panem Bogus?awem Adamowiczem, któr? zobaczy? mo?na do ko?ca wrze?nia w Centrum Spotka? Polsko-Niemieckich przy ul. Polnej 8/1. 
Jubileusz Górzyckiej Kapeli Ludowej by? okazj? do wyg?oszenia pi?knych s?ów skierowanych zarówno do cz?onków Kapeli z podzi?kowaniem za czas i serce jaki w?o?yli w istnienie w górzyckiej kulturze oraz s?owa uznania i podzi?kowania dla dyrektora Gminnego O?rodka Kultury – p. Ma?gorzaty Gniewczy?skiej za wspólny czas, po?wi?cenie i dobr? wspó?prac?  podczas ostatniego dziesi?ciolecia Kapeli. Podzi?kowania dla Górzyckiej Kapeli Ludowej z?o?yli równie? wójt gminy Górzyca – p. Robert Stolarski oraz zaprzyja?niony zespó? „Krynicze?ka”. Warto przypomnie?, ?e na 25-lecie istnienia na scenie Górzycka Kapela Ludowa  nagrodzona zosta?a odznak? honorow? „Zas?u?ony dla kultury polskiej” przyznawan? przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Obejrze? mo?na by?o widowiskowy  spektakl taneczny w wykonaniu ukrai?sko-polskiego Teatru Ta?ca "Kwieciste Gwiazdy", pobawi? si? przy d?wi?kach zespo?u „Stereo” znanego z programu POLO TV. Na scenie nie zabrak?o równie? lokalnych artystów: wyst?pi? zespó? M?odzi Duchem, grupa gimnastyczno-taneczna „New  generation” z Rzepina,  Kapela „My?lanie” z My?liborza, solistka Alicja Biernat, zespó? „Krynicze?ka” z Bia?kowa oraz wspania?y duet „Nieobecni”. Tego dnia w Górzycy mo?na by?o równie? us?ysze? fragmenty „Wesela” Stanis?awa Wyspia?skiego w ramach ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Prezydenta RP „Narodowe czytanie”, a dokonali tego dyrektor BG? BNP Paribas p. Aneta Staniszewska, proboszcz parafii w Górzycy ks. Czes?aw Grzelak oraz wicewójt Górzycy p. Anna Kwiek-Judycka. Ca?o?? imprezy zwie?czy?a wieczorna zabawa przy muzyce DJ'a Dawida. 
W Górzycy podczas imprezy „Historia ??czy” mo?na by?o równie? obejrze? wspania?e stoiska wystawiennicze: osad? rycersk?, gdzie by?o mo?na postrzela? z prawdziwego ?uku, powalczy? rycerskim mieczem, a tak?e sprawdzi? si? w innym konkurencjach sprawno?ciowych, Ko?o Gospody? z Pami?cina zaprasza?o na lokalne smako?yki m. in. aromatyczn? zup? gulaszow?, mo?na by?o spróbowa? swoich si? w lepieniu z gliny na stoisku garncarza, zje?? przepyszne domowe ciasto, sprawdzi? swoje szcz??cie w loterii fantowej i skosztowa? domowych ruskich pierogów. Ka?dy tego dnia w Górzycy móg? znale?? co? dla siebie, a impreza cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem, co wida? by?o po t?umnie odwiedzaj?cych j? mieszka?cach gminy, a nawet powiatu. 
Gminny O?rodek Kultury w Górzycy sk?ada serdecznie podzi?kowania za pomoc w organizacji: wójtowi gminy Górzyca – p. Robertowi Stolarskiego, Zak?adowi Gospodarki Komunalnej w Górzycy, So?tysowi i Radzie So?eckiej Górzycy, firmie Kodar Security Dwa z Kostrzyna nad Odr? – pan Stanis?aw S?kowski, p. Dagmarze Mi?ek-Kwiatkowskiej, p. Annie Koz?owskiej p. Wies?awie Kosmali oraz prezesowi Banku Spó?dzielczego z O?na Lub. - p. Anieli Kijkowskiej.


Marta Ho?ubowicz
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »