Otwarcie ?wietlicy Wiejskiej w Laskach Lubuskich w dniu 12.07.2008.
W dniu 12.07.2008r. zosta?a otwarta ?wietlica Wiejska
w Laskach Lubuskich.

 W otwarciu uczestniczyli wójt
Gminy Górzyca Tomasz Kowalczyk, sekretarz gminy Maria
Palichleb wraz z ma??onkiem, radni, przewodnicz?ca
Maria Syktus, wice przewodnicz?cy Jerzy Chudzi?ski,
radna Wies?awa Drahynicz, so?tys wsi Anna Kuzio?a,
dyrektorzy Szkó? ksi?dz Jan Zych Dyrektor GOK w
Górzycy  Ma?gorzata Gniewczy?ska oraz mieszka?cy i
pracownicy ZK- Górzyca, Kierownik Zbigniew Nerko ,
kierownik Jan Kierbed? pracownicy Miros?aw Syktus,
Tadeusz Stolarski, Fulara  Edward. Pracownicy GOK w Górzycy.

Ca?o?? otworzy?a pani Dyrektor Ma?gorzata Gniewczy?ska ,
która  przywita?a wszystkich go?ci, nast?pnie w ciep?ych
s?owach wyrazi?a zadowolenie, ?e ten moment ju? nast?pi?,
?e jest to dobry czas, poniewa? jest to okres wakacji i
nie wszyscy b?d? mogli wyjecha? nad morze
lub w inne miejsca rekreacyjne. ?wietlica  nam to w jakim?
stopniu zast?pi cieszy si? mówi?c pani So?tys ,która
wszystkim serdecznie podzi?kowa?a. No i wreszcie moment
prz?ci?cia wst?gi i dalsza rola nale?a?a do ksi?dza
po?wi?cenie  i otwarcie. Ale to nie wszystko ca?o??
u?wietni?y zabawy gry oraz turniej w pi?k? no?n?
„O Puchar So?tysa Wsi „.W turnieju bra?o   udzia? pi??
zespo?ów .Najlepszymi okazali si? gospodarze czyli pi?karze
z Lasek Lubuskich.  By?o bardzo weso?o ,mi?o oraz s?odko,
poniewa? mieszka?cy  przygotowali przepyszne ciasto jedzonko
i na pewno nikt nie by? spragniony ani g?odny .Szczególne
podzi?kowania nale?? si? Panu Ferdynandowi Romanow dzi?ki ,
któremu mogli?my zorganizowa? t? imprez?.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »